ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Master2841

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

I wish to resign from the post. Master2841 ១៧:០២, ៩ កក្កដា ២០០៧ (UTC)

Instead of protecting w/index.php, you'd better protected វីគីផេឌា:Protected titles with cascading protected switched on. Ahoerstemeier ១៧:២០, ៩ កក្កដា ២០០៧ (UTC)

Indeed, because a page is not protected anymore when you delete that page. SPQRobin ១៨:៤៩, ៩ កក្កដា ២០០៧ (UTC)

Start a discussion with Master2841

Start a discussion