ការពិភាក្សាអំពីចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:គីមីវិទ្យា

From វិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គេដុតលោហះស័ង្កសីចំនួន២០gជាមួយអុតសុីសែន។គេឃើញស័ង្កសីឆេះអស់។ ក/គណនាម៉ាសអុតសុីសែនចូលរួមប្រតិកម្ម ខ/គណនាម៉ាសស័ង្កសីអុតសុីសែនដែលទទួលបាន