ការពិភាក្សាអំពីមេឌាវិគី:Loadingrev

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ផ្ទុកបុនរាព្រឹត្តិដៅជានានត្ត

load = ផ្ទុក revision = បុនរាព្រឹត្ difference = នានត្ត