ការពិភាក្សាអំពីមេឌាវិគី:Login

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Log tv. ចុះកំណត់េហត

Log n. កំណតេហ

a better word for login would be កត់ ឬ ចុះ​ ឈ្មោះចូល​​ ឬ កត់ចូល

the current word for login is not a translation and it is far from being acceptable. please change login to កត់ចូល