ការពិភាក្សា:Rfid

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Rfidជា«បច្ចេកទេស»មិនមែនជាឈ្មោះ«ឧបករណ៍»ទេ។ កាតអាយស៊ីមិនផ្ទាល់សព្វថ្ងៃ​ជាបច្ចេកទេសច្នៃពីRfidនេះឯង។ អរគុណ និងសង្ឃឹមថាជួយសរសេរបំពេញអត្ថបទនេះ។