ការសាក់

ដោយវិគីភីឌា
Man with a full back tattoo.

ការសាក់ គឺការសរសេរពណ៌និងគំរូផ្សេង ៗ លើរាងកាយ ដោយ ស្នាមសាក់ អាចមាននៅជាបណ្តោះអាសន្ធឬជារៀងរហូត ស្នាមសាក់នៃវប្បធម៌នីមួយ ៗ មានអត្ថន័យតែមួយគត់ ។