ការសាក់

ពីវិគីភីឌា
បុរសម្នាក់មានស្នាមសាក់ពេញខ្នង។.

ការសាក់ គឺការសរសេរពណ៌និងគំរូផ្សេង ៗ លើរាងកាយ ដោយ ស្នាមសាក់ អាចមាននៅជាបណ្តោះអាសន្ធឬជារៀងរហូត ស្នាមសាក់នៃវប្បធម៌នីមួយ ៗ មានអត្ថន័យតែមួយគត់ ។