ការិយាល័យ

ពីវិគីភីឌា
Office work
A typical modern office

ការិយាល័យ គឺជាបន្ទប់ទូទៅ ​ឫក៏តំបន់ដែលក្រុមមនុស្សធ្វើការរូមគ្នា ។ ប៉ុន្តែវាអាចបង្ហាញប្រាប់់ពីកន្លែងអង្គការមួយជាមួយកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើវា (ដូចជា ភ្នាក់ងា,អ្នកកាន់តំណែង,ជាផ្លូវការ) នៅក្នុងហេតុការចុងក្រោយដែលយើងទម្លាប់ប្រើ,ការិយាល័យគឺជាកន្លែងដំបូងសំរាប់អោយយើងអភិវឌ្ឍន៏នូវការងាររបស់យើង ។ នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ច្បាប់និតិវិធី,ក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌ"ការិយាល័យ"ហើយសំដៅទៅក្នុងការធ្វើជំនួញដែលទាក់ទងនឹងតម្រួតការ ។​ កាសរសេរអោយបានត្រឹមត្រូវ,ក្រុមហ៊ុនឫអង្គភាពពដែលមានការិយាល័យច្រើនក្នុងកន្លែកធ្វើការគឺត្រុវមានអ្នកចាត់ចែងមានវត្តមាននៅទីនោះ, ពោលគឺត្រូវមានវត្តមាននៅទីនោះជានិច្ច,ឧទាហរណ៍ ការរៀបចំសំភារៈនៅមួយកន្លែងនៅក្នុងការិយាល័យ ភាគហ៊ុននឹងកើនឡើងខ្ពស់បំផុត ។

ប្រវត្តិនៃការិយាល័យ [កែប្រែ]

រចនាសម្ព័ន្ធនិងទ្រង់ទ្រាយនៃការិយាល័យ H