កិរ្តិបណ្ឌិត

ពីវិគីភីឌា

មន្ត្រីកិរ្តិបណ្ឌិត រជ្ជកាល (ជយវម៌្មទី៦) គឺជាមន្ត្រីពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះបាទជយវម៌្មទី៦ បាននាំយកអត្ថបទបុរាណពីដែនដីបរទេសចូលមកកម្ពុជទេឝ យ៉ាងណាក្ដីវាមិនបាននៅគង់វង្សទេ។