កូក្លេអូអ៊ីត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
កូក្លេអូអ៊ីតដែលមាន a = 1

កូក្លេអូអ៊ីត(Cochleoid)គឺជាខ្សែកោងដែលមានខ្ចង ហើយស្រដៀងនឹងស្រ្តូផូអ៊ីត(strophoid) ដែលត្រូវបានបង្ហាញតាមសមីការប៉ូលែរ

សមីការដេកាត

ឬក៏សមីការប៉ារ៉ាមែត្រ