កូវែស៊ីនុស

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី កូវែរស៊ីនុស)
Jump to navigation Jump to search
ក្រាបនៃ cvs(x) ពី -3.14ទៅ 3.14

ក្នុង​ត្រីកោណមាត្រ កូវែស៊ីនុស (Coversine) នៃមុំមួយតាងដោយ cvs(x) កំនត់ដោយ មួយដកនឹងស៊ីនុសនឹង​មុំ​នោះ។

វាគោរពតាមរូបមន្ត