ក្រសួង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្រសួងគឺជាស្ថាប័ណមួយឬជាភ្នែកមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនធ្វើការរួមគ្នា។