ក្រុងហាកុណិ (ខេត្តកាណាហ្គាវ៉ា)

ពីវិគីភីឌា

ហាកុណិ ជាក្រុង ឫ ទីប្រជុំជនមួយ ក្នុងស្រុកអាស៊ីហ្គារ៉ាស៉ីម៉ុ ខេត្តកាណាហ្គាវ៉ា ប្រទេសជប៉ុន។ គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ទីក្រុងនេះមានប្រជាជន ១៣៤៩២នាក់ និង មានដង់ស៉ីតេប្រជាជន ១៤៤នាក់ ក្នុង១គ.ម²។ ក្រឡាផ្ទៃសរុបគឺ ៩២,៨២km²។ ហាកុណិត្រូវបានជ្រើសរើសជាឧទ្យាន Geopark ដោយអង្គការយូណេស្កូ