ក្រុមមិត្តភក្តិ (Peer group)

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Early childhood peers engaged in parallel play

ក្រុម​មិត្តភក្តិ (peer group) មួយគឺជាក្រុមសង្គមនិងក្រុមបឋមរបស់មនុស្ស ក្រុមមិត្តភក្តិអាចត្រូវបានគេ ស្គាល់ជាក្រុមមនុស្សដែលអាច​មាន ភាពស្រដៀងដូចជា អាយុ, ជីវប្រវតិ្ត និង ឋានៈសង្គម។ សមាជិកនៃក្រុមនេះគឺអាចនឹងទទួលឥទ្ធិពលរបស់ជំនឿ​ និង ចរិតលក្ខណៈរបស់បុគ្គល។ ក្រុមមិត្តភក្តិរួមមានការរៀបតាមលំដាប់ និង ការបែងចែករបៀបនៃចរិតលក្ខណៈ។ មនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ មិនមែននៅក្នុងក្រុមមិត្តភក្តិជាមួយអាយុ១៤ឆ្នាំ ទោះបីបើពួកគេរៀនសាលាជាមួយគ្នា។ ដូចជាគ្រូបង្រៀនមិនបង្រៀនសិស្សជាក្រុមមិត្តភក្តិ។

កម្លុងរយៈពេលលូតលាស់ ក្រុមមិត្តភក្តិតែងតែប្រឈម នឹងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំង។ក្មេងជំទង់ក្នុងវ័យលូតលាស់តែងតែចំណាយពេលច្រើន ជាមួយមិត្តភក្តិគេ និង មានការមើលថែតិចពីមនុស្សចាស់។ ការប្រស្រ័យទាក់ទងរបស់ក្មេងជំទង់ក្នុងវ័យលូតលាស់ ក៏អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ​ដែរ។ ពួកគេចូលចិត្តនិយាយពីសាលា និង មុខរបរគេជាមួយឪពុកម្តាយរបស់គេ ហើយពួកគេសប្បាយនឹងការនិយាយពី sex និង ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ ខ្លួនជាមួយមិត្តភក្តិ។ ក្មេងៗតែង ស្វែងរកក្រុមមិត្តភក្តិដែលនឹងទទួលគេ ទោះបីបើក្រុមនោះមានទាក់ទងនឹងសកម្មភាពដែលអាក្រក់ក៏ដោយ។ក្មេងៗតែងមិនសូវទទួលយកអ្នកណាដែលខុសពីគេ។ 

Cliques គឺជាក្រុមតូចៗដែលត្រូវគេ ចាត់ទុកដោយចំណង់ចំណូលចិត្តដូចគ្នា ឬក៏មិត្តភាព។. Clique ជាធម្មតាមានសមាជិកពី ២ទៅ១២នាក់ និងទំនងជាតែងឡើងដោយ អាយុ, ភេទ, ពូជសាសន៍ និង ថ្នាក់សង្គម។ សមាជិក​ Clique ជារឿយៗមានភាពដូចគ្នាក្នុង ការសិក្សា និង ចរិតប្រថុយ។ Cliques អាចចាត់ទុកជាភ្នាក់ងារសង្គម និង ការគ្រប់គ្រងសង្គម។​ ការធ្វើជាផ្នែកមួយនៃ clique អាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍ព្រោះពួកគេផ្តល់ភាពគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង, បរិស្ថានសង្គមដែលមានសន្តិសុខ និង សុខាមាលភាពល្អប្រសើរ។

Crowds គឺធំជាង, អាចគេចាត់ទុកថាក្រុមដែលប្រហែលមិនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះមិត្តភាព។ Crowds អាចចាត់ទុកជា ក្រុមមិត្តភក្តិ ហើយ ពួកគេបង្កើននូវភាពសំខាន់ កម្លុងពេលដំបូងនៃការលូតលាស់ និង កាត់បន្ថយនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការលូតលាស់។ កម្រិតនៃការចូលរួមក្នុងស្ថានប័នមនុស្សធំ និង វប្បធម៌នៃpeer បកស្រាយជា crowds។

មាតិកា

សង្គម[កែប្រែ]

សង្គមក្នុងឆ្នាំមុនៗ, ក្រុមមិត្តភក្តិក្លាយជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសង្គម។ ការសិក្សាឆ្នាំ ២០០២ ដែលមានចំណងជើងថា "ក្រុមមិត្តភក្តិក្មេងដំណាក់កាលលូតលាស់ និង អត្តសញ្ញាណសង្គម" ដែលចេញផ្សាយក្នុង Journal ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម គាំទ្រប្រយោគនេះ។ មិនដូចភ្នាក់ងារសង្គមដទៃដូចជាគ្រួសារ និង សាលា, ក្រុមមិត្តភក្តិអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗគេចផុតពីការមើលថែដោយផ្ទាល់នៃមនុស្ស ចាស់។ នៅក្នុងក្រុមមិត្តភក្តិ, ក្មេងរៀនកសាងទំនាក់ទំនងដោយខ្លួនឯង, និងមានឪកាសជជែកពីចំណូលចិត្តដែលមនុស្សប្រហែលមិននិយាយជាមួយក្មេងៗ ដូចជា សំលៀកបំពាក់ និង ចំរៀងល្បីៗ ឬមិនអនុញ្ញាតដូចជា គ្រឿងញៀន និង sex។

ការអភិវឌ្ឍន៍ចិត្តវិទ្យា[កែប្រែ]

អ្នកអភិវឌ្ឍចិត្តវិទ្យា, Lev Vygotsky, Jean Piaget, Erik Erikson, Harry Stack Sullivan, និងអ្នកទ្រឹស្តីរៀនពីសង្គមបានអះអះថា ទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមមិត្តភក្តិផ្តល់នូវand social learning theorists have all argued that peer relationships provide a unique context for cognitive, social, and emotional development. Modern research echoes these sentiments, showing that social and emotional gains are indeed provided by peer interaction.[១]

Vygotsky's Sociocultural Theory[២] focuses on the importance of a child's culture and notes that a child is continually acting in social interactions with others. He also focuses on language development and identifies the zone of proximal development. The Zone of Proximal development is defined as the gap between what a student can do alone and what the student can achieve through teacher assistance.[៣] The values and attitudes of the peer group are essential elements in learning. Those who surround themselves with academically focused peers will be more likely to internalize this type of behavior.

Piaget's theory of cognitive development identifies four stages of cognitive development.[៤] He believes that children actively construct their understanding of the world based on their own experiences. In addition Piaget identified with aspects of development, occurring from middle childhood onwards, for which peer groups are essential. He suggested that children’s speech to peers is less egocentric than their speech to adults. Egocentric speech is referring to the speech that is not adapted to what the listener just said.[៥]

Erikson's stages of psychosocial development include eight stages ranging from birth to old age. He has emphasized the idea that the society, not just the family, influences one's ego and identity through developmental stages.[៦] Erikson went on to describe how peer pressure is a key event during the adolescences stage of psychosocial development. In his Latency stage, which includes children from 6–12 years old and this is when the adolescents begin to develop relationships among their peers.[៧]

Harry Stack Sullivan has developed the Theory of Interpersonal Relations.[៨] Sullivan described friendships as providing the following functions: (a) offering consensual validation, (b) bolstering feelings of self-worth, (c) providing affection and a context for intimate disclosure, (d) promoting interpersonal sensitivity, and (e) setting the foundation for romantic and parental relationships.[៥] Sullivan believed these functions developed during childhood and that true friendships were formed around the age of 9 or 10.

Social learning theorists such as John B. Watson, B.F. Skinner, and Albert Bandura, all argue for the influences of the social group in learning and development. Behaviourism, Operant Learning Theory, and Cognitive Social Learning Theory all consider the role the social world plays on development.[៩]

In The Nurture Assumption, JR Harris suggests that an individual's peer group significantly influences their intellectual and personal development. Several longitudinal studies support the conjecture that peer groups significantly affect scholastic achievement,[១០][១១][១២] but relatively few studies have examined the effect peer groups have on tests of cognitive ability. However, there is some evidence that peer groups influence tests of cognitive ability.[១៣]

ការសន្មតវិជ្ជមាន (គុណសម្បត្តិ) នៃក្រុមមិត្តភក្តិ[កែប្រែ]

A group of children playing together in Bolivia

ជាប្រភពពត៌មាន[កែប្រែ]

Peer groups provide perspective outside of the individual’s viewpoints. Members inside peer groups also learn to develop relationships with others in the social system. Peers, particularly group members, become important social referents for[១៤][១៥] teaching other members customs, social norms, and different ideologies.[១៦]

បង្រៀននាទីរបស់ភេទ[កែប្រែ]

Peer groups can also serve as a venue for teaching members gender roles. Through gender-role socialization, group members learn about sex differences, and social and cultural expectations.[១៧] While boys and girls differ greatly, there is not a one-to-one link between sex and gender roles with males always being masculine and females always being feminine.[១៧] Both genders can contain different levels of masculinity and femininity.[១៨][១៩] Peer groups can consist of all males, all females, or both males and females. Studies show that the majority of peer groups are unisex.[២០] Peer groups can have great influence or peer pressure on each other’s gender role behavior, depending on the amount of pressure.

ជាកន្លែងវឹកហាត់ទៅជាមនុស្សចាស់[កែប្រែ]

Adolescent peer groups provide support as teens assimilate into adulthood. Major changes include: decreasing dependence on parents, increasing feelings of self-sufficiency, and connecting with a much larger social network.[២១][២២][២៣] Adolescents are expanding their perspective beyond the family and learning how to negotiate relationships with others in different parts of the social system. Peers, particularly group members, become important social referents.[១៤] Peer groups also influence individual members' attitudes and behaviours on many cultural and social issues, such as: drug use, violence, and academic achievement.[២៤][២៥][២៦] and even the development and expression of prejudice.[២៧][២៨][២៩]

បង្រៀនចរិតសាមគ្គី និង រួបរួម[កែប្រែ]

Peer groups provide an influential social setting in which group norms are developed and enforced through socialization processes that promote in-group similarity.[៣០] Peer groups' cohesion is determined and maintained by such factors as group communication, group consensus, and group conformity concerning attitude and behavior. As members of peer groups interconnect and agree on what defines them as a group, a normative code arises. This normative code can become very rigid, such as when deciding on group behavior and clothing attire.[១៤] Member deviation from the strict normative code can lead to rejection from the group.[៣១]

និម្មិតកម្មអត្តសញ្ញាណ[កែប្រែ]

Peer groups can help individuals form their own identity. Identity formation is a developmental process where a person acquires a sense of self. One of the major factors that influence the formation of a person’s identity is his or her peers. Studies have showed peers provide normative regulation, and they provide a staging ground for the practice of social behaviors. This allows individuals to experiment with roles and discover their identities.[៣២] The identity formation process is an important role in an individual’s development. Erik Erikson emphasized the importance of identity formation, and he illustrated the steps one takes in developing his or her sense of self. He believed this process occurs throughout one's entire life.[៣៣]

ការសន្មតអវិជ្ជមាន (គុណវិបត្តិ) នៃក្រុមមិត្តភក្តិ[កែប្រែ]

សម្ពាធនៃក្រុមមិត្តភក្តិ (Peer Pressure)[កែប្រែ]

The term peer pressure is often used to describe instances where an individual feels indirectly pressured into changing his/her behavior to match that of his/her peers. Taking up smoking and underage drinking are two of the best known examples. In spite of the often negative connotations of the term, peer pressure can be used positively, for example, to encourage other peers to study, or not to engage in activities such as the ones discussed above. Although peer pressure is not isolated to one age group, it is usually most common during the adolescent stage. Adolescence is a period characterized by experimentation, and adolescents typically spend a lot of time with their peers in social contexts. Teenagers compel each other to go along with certain beliefs or behaviors, and studies have shown that boys are more likely to give in to it than girls. There has been much research done to gain a better understanding about the effects of peer pressure, and this research will allow parents to handle and understand their children’s behaviors and obstacles they will face due to their peer groups. Learning how peer pressure impacts individuals is a step to minimizing the negative effects it leads to.

បញ្ហាទៅថ្ងៃអនាគត[កែប្រែ]

Success of peer relationships is linked to later psychological development and to academic achievement. Therefore if one does not have successful peer relationships it may lead to developmental delays and poor academic achievement — perhaps even incompletion of a high school degree. Children with poor peer relationships may also experience job related and marital problems later in life.[៣៤]

ចរិតប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់[កែប្រែ]

Several studies have shown that peer groups are powerful agents of risk behaviors in adolescence. Adolescents typically replace family with peers regarding social and leisure activities, and many problematic behaviors occur in the context of these groups. A study done in 2012 focused on adolescents’ engagement in risk behaviors. Participants completed a self-report measure of identity commitment, which explores values, beliefs, and aspirations, as well as a self-report that measures perceived peer group pressure and control. Both peer group pressure and control were positively related to risky behaviors. However, adolescents who were more committed to a personal identity had lower rates of risk behaviors. Overall, this study shows us that adolescent identity development may help prevent negative effects of peer pressure in high-risk adolescents.[៣៥]

Aggression and prosocial behavior[កែប្រែ]

Social behaviors can be promoted or discouraged by social groups, and several studies have shown that aggression and prosociality are susceptible to peer influence. A longitudinal study done in 2011 focused on these two behaviors. A sample of adolescents was followed over a one-year period, and results showed that adolescents who joined an aggressive group were more likely to increase their aggression levels. Also, adolescents were likely to display prosocial behaviors that were similar to the consistent behaviors of the group they were in. An adolescent's peer group plays a role in shaping him or her into an adult, and the lack of positive behavior can lead to consequences in the future.[៣៦]

Sexual promiscuity[កែប្រែ]

Adolescence is also characterized by physical changes, new emotions, and sexual urges, and teenagers are likely to participate in sexual activity. A longitudinal study done in 2012 followed a group of adolescents for thirteen years. Self-reports, peer nominations, teacher ratings, counselor ratings, and parent reports were collected, and results showed a strong correlation between deviant peer groups and sexual promiscuity. Many teens claimed that the reasons for having sex at a young age include peer pressure or pressure from their partner. The effects of sexual activity at a young age are of great concern. Pregnancy and sexually transmitted diseases are only a few of the consequences that can occur.[៣៧]

ក្មេងក្នុងដំនាក់កាលលូតលាស់និង ក្រុមមិត្តភក្តិរបស់គេ[កែប្រែ]

ការសិក្សារបស់ Gavin[កែប្រែ]

In one cross-sectional, correlational study,[៣៨] four different developmental stages were examined: preadolescence (Grades 5 and 6), early adolescence (Grades 7 and 8), middle adolescence (Grades 9 and 10) and late adolescence (Grades 11 and 12). Self-report measures were used in which adolescents completed questionnaires. First, the students rated the importance of being in a popular group. Next, positive and negative behaviour were assessed. The extent to which students were bothered by negative behaviour targeted at them by others in their groups was also assessed. Structural group properties were also examined, including: group leadership or status hierarchy, group permeability, and group conformity.[៣៨]

Researchers found that early and middle adolescents reported placing more importance on being in a popular group and perceived more group conformity and leadership within their groups than pre- and late adolescents. Early and middle adolescents also reported more negative interactions and fewer positive interactions with group members and more negative interactions with those not part of their peer groups. Girls reported having more positive group interactions, being more bothered by negative interactions, and having more permeable group boundaries. Boys reported more negative interactions with those outside their groups and are more likely to have leaders in their peer groups.Researchers believe that the decrease in conformity throughout adolescence relates to the decrease in importance of leadership in late adolescence because having a group leader provides a person to model oneself after. They also note the relationship between the importance of being in a popular peer group and conformity. Both become less important in late adolescence, showing that it is less important to conform when the value of group membership decreases. It is believed that positive interactions outside of peer groups increase and negative interactions outside of peer groups decrease by late adolescence because older adolescents feel more comfortable and have less need to control the behaviours of others. Findings that boys have more leaders are consistent with research showing that boys partake in more dominance struggles.[៣៨]

ការសិក្សារបស់ Tarrant[កែប្រែ]

A questionnaire was handed out to 58 males and 57 females, aged 14–15 in the Midlands region of the UK. The first section dealt with group structure and activities of participants' peer groups. Participants were asked how many people were in their group, the gender composition of the group, frequency of group meetings, and the group's usual meeting places. The second section addressed the participants' levels of identification with their peer groups. The next section of the questionnaire was an intergroup comparison task in which participants compared their peer group to an outgroup. The comparison referred to how sixteen different adjectives "fit" or "described" both their ingroup and outgroup. The final part of the questionnaire was designed to check the manipulation of the adjective valence. In this section, participants rated the desirability of the above sixteen adjectives in their own opinions.[២០]

Findings supported social identity theory as participants consistently favoured the ingroup in two ways: the ingroup was always associated with a greater number of positive characteristics compared to the outgroup, and the more a participant identified with the ingroup, the higher their evaluations were for it.[២០]

ក្រុមមិត្តភក្តិពូជសាសន៍តែមួយ[កែប្រែ]

Consistent with the dictionary definition of peer groups, youth tend to form groups based on similarities. It has been found that one of these similarities is by race.[៣៩] Preference for same race grows stronger as youth develop.[៤០] When Latino and Caucasian youth were given surveys asking them to indicate who in their school they had the highest preference to spend time with, they both nominated peers of their same race over peers of different races.[៤១] This is especially prevalent in classrooms and schools that have a clear cut majority and minority racial groups. Though benefits of homophily are met, preference for one’s own racial group can lead to rejection of the racial out group, which can cause stress for both groups particularly in females.[៤២]

ក្រុមមិត្តភក្តិពូជសាសន៍ខុសគ្នា[កែប្រែ]

For classrooms and schools that have a more equal distribution of racial groups, there can be more socialization across peer groups. Cross racial peers groups can be very beneficial, lowering prejudice and increasing prosocial behaviors.[៤៣] Having a cross racial friend has also been shown to give youth a higher status and feel more socially satisfied.[៤៤] Diverse peer groups also lower the feelings of victimization felt by youth.[៤៥]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

កសារយោង[កែប្រែ]

 1. Siegler, Robert (2006). How Children Develop, Exploring Child Develop Student Media Tool Kit & Scientific American Reader to Accompany How Children Develop. New York: Worth Publishers. ISBN 0-7167-6113-0
 2. An introduction to Vygotsky (2nd edition). (2005). New York, NY: Routledge. Retrieved from https://www-lib-uwo-ca.proxy2.lib.uwo.ca/cgi-bin/ezpauthn.cgi/docview/620967172?accountid=15115
 3. McLeod, Saul។ "Zone of Proximal Development"។ Simply Psychologyhttp://www.simplypsychology.org/Zone-of-Proximal-Development.html។ បានយកមក 22 November 2012 
 4. Beins, B.C. (2012). Jean Piaget: Theorist of the child's mind. (pp. 89-107). New York, NY: Psychology Press. Retrieved from https://www-lib-uwo-ca.proxy2.lib.uwo.ca/cgi-bin/ezpauthn.cgi/docview/928983292?accountid=15115
 5. ៥,០ ៥,១ Steinberg, Laurence (2010)។ Adolecence។ New York: McGraw Hill។ ទំ. 1–434។ 
 6. Morris, E. (1997). Contributions of Erik Erikson. Psychoanalytic Review, 84 (3), 337-347. Retrieved from https://www-lib-uwo-ca.proxy2.lib.uwo.ca/cgi bin/ezpauthn.cgi/docview/619105858?accountid=15115
 7. "Erikson's stages of psychosocial development"http://www.saahelp.com/Personality_stages.htm។ បានយកមក 21 November 2012 
 8. Ford, D.H., & Urban, H. B. (1963). Harry Stack Sullivan's Theory of Interpersonal Relations. (pp. 518-590). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc. Retrieved from https://www-lib-uwo-ca.proxy2.lib.uwo.ca/cgi-bin/ezpauthn.cgi/docview/620783690?accountid=15115
 9. Shaffer, David R.. "Theories of Human Development." Developmental psychology: childhood and adolescence. 5th ed. Pacific Grove: Brooks/Cole Pub., 1999. 40-74. Print.
 10. Kindermann, Thomas A (1993)។ Natural peer groups as contexts for individual development: The case of children's motivation in school.29។ pp. 970–977។ អ.វ.ល.:10.1037/0012-1649.29.6.970http://psycnet.apa.org/?fa=main.doiLanding&uid=1994-17018-001 
 11. Sacerdote, Bruce (2001)។ Peer Effects With Random Assignment: Results For Dartmouth Roommateshttp://ideas.repec.org/a/tpr/qjecon/v116y2001i2p681-704.html 
 12. Robertson, Donald; Symons, James (2003)។ Do Peer Groups Matter? Peer Group versus Schooling Effects on Academic Attainment70។ pp. 31–53http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=388214 
 13. Peer Effects in Academic Outcomes: Evidence from a Natural Experimenthttp://ideas.repec.org/a/tpr/restat/v85y2003i1p9-23.html 
 14. ១៤,០ ១៤,១ ១៤,២ Sherif, M., & Sherif, C. (1964). Reference groups. Chicago: Regnery
 15. Youniss, J., & Smollar, J. (1985). Adolescents' relations with mothers, fathers, and friends.Chicago: University of Chicago Press.
 16. Clausen, John A. (ed.) (1968) Socialization and Society, Boston: Little Brown and Company. p5
 17. ១៧,០ ១៧,១ Maslach, C. "Individuation, gender role, and dissent: Personality mediators of situational forces." Journal of personality and social psychology 53.6: 1088-1093
 18. Bem, S. L. (1975). Sex role adaptability: One consequence of psychological androgyny. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 634–643.
 19. Spence, J. T., & Helmreich, R. (1978). Masculinity and femininity. Austin: University of Texas Press.
 20. ២០,០ ២០,១ ២០,២ Tarrant, M. (2002). Adolescent peer groups and social identity. Social Development, 11, 110-123. doi:10.1111/1467-9507.00189
 21. Blos, P. (1967). The second individuation process of adolescence. The Psychoanalytic Study of the Child, 22, 162–186
 22. Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton.
 23. Newman, B. M., & Newman, P. R. (1976). Early adolescence and its conflict: Group identity versus alienation. Adolescence, 11, 261–274.
 24. Ennett, S. T., & Bauman, K. E. (1994). The contribution of influence and selection to adolescent peer group homogeneity: The case of adolescent cigarette smoking. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 653–663.
 25. Espelage, D. L., Holt, M. K., & Henkel, R. R. (2003). Examination of peer-group contextual effects on aggression during early adolescence. Child Development, 74, 205–220.
 26. Ryan, A. M. (2001). The peer group as a context for the development of young adolescent motivation and achievement. Child Development, 72, 1135–1150
 27. Aboud, F. E. (2005). The development of prejudice in childhood and adolescence. In J. F.Dovidio, P.Glick, & L. A.Rudman (Eds.), On the nature of prejudice: Fifty years after
 28. Allport (pp. 310–326). Malden, MA: Blackwell.
 29. Fishbein, H. D. (1996). Peer prejudice and discrimination: Evolutionary, cultural, and developmental dynamics. Boulder, CO: Westview Press.
 30. Eder, D., & Nenga, S. K. (2003). Socialization in adolescence. In J.Delamater (Ed.), Handbook of social psychology (pp. 157–182). New York: Kluwer Academic
 31. Gavin, Leslie A., and Wyndol Furman. "Age differences in adolescents' perceptions of their peer groups." Developmental Psychology 25.5 (1989): 827-834. PsycARTICLES. EBSCO. Web. 22 Sept. 2010.
 32. Gonzales, Nancy (2010)។ "Family and Peer Influences on Adolescent Behavior and Risk-Taking"http://www.iom.edu/~/media/Files/Activity%20Files/Children/AdolescenceWS/Commissioned%20Papers/dodge_gonzales_paper.pdf។ បានយកមក November 28, 2010 
 33. Friedman, Howard (2011)។ Personality: Classic theories and modern research។ Boston, MA: Allyn & Bacon។ ទំ. 131–135។ 
 34. Curtis, J. E., Tepperman, L., & Albanese, P. (2008). Socialization. Sociology: a Canadian perspective (2nd ed., p. 112). Don Mills, Ont.: Oxford University Press.
 35. Dishion, Tommy; Henry Veronneau (2012)។ "An ecological analysis of the effects of deviant peer clustering on sexual promiscuity, problem behavior, and childbearing from early adolescence to adulthood: An enhancement of the life history framework."។ Developmental Psychology 48: 703–717។ 
 36. Berger, C; P. Rodkin (2012)។ "Group Influences on Individual Aggression and Prosociality: Early Adolescents Who Change Peer Affiliations"។ Social Development 21: 396–413។ 
 37. Dumas, T; D. Wolfe (2012)។ "Identity development as a buffer of adolescent risk behaviors in the context of peer group pressure and control"។ Journal of Adolescence 35: 917–927។ 
 38. ៣៨,០ ៣៨,១ ៣៨,២ Gavin, L. A., & Furman, W. (1989). Age differences in adolescents' perceptions of their peer groups. Journal of Developmental Psychology, 25 (5), 827-834. http://dx.doi.org.proxy2.lib.uwo.ca/10.1037/0012-1649.25.5.827
 39. Graham, S., Taylor, A. Z., & Ho, A. Y. (2009). Race and ethnicity in peer relations research. Handbook of peer interactions, relationships, and groups, 394-413.
 40. Singleton, L. C., & Asher, S. R. (1979). Racial integration and children's peer preferences: An investigation of developmental and cohort differences. Child Development, 936-941.
 41. Bellmore, A. D., Nishinia, A., Witkow, M. R., Graham, S., & Juvonen, J. (2007). The influence of classroom ethnic composition on same- and other- ethnicity peer nominations in middle school. Social Development, 16(4), 720-740.
 42. Sunwolf & Leets, 2004
 43. Kawabata, Y., & Crick, N. R. (2011). The significance of cross-racial/ethnic friendships: Associations with peer victimization, peer support, sociometric status, and classroom diversity. Developmental psychology, 47(6), 1763.; Verkuyten, M., & Thijs, J. (2002). School satisfaction of elementary school children: The role of performance, peer relations, ethnicity and gender. Social Indicators Research, 59(2), 203-228.; Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2000). Does intergroup contact reduce prejudice: Recent meta-analytic findings.
 44. Lease & Blake, 2005
 45. Graham, J. A., & Cohen, R. (2006). Race and sex as factors in children's sociometric ratings and friendship choices. Social Development, 6(3), 355-372.
 • Dishion, T., & Veronneau, H. (2012). An ecological analysis of the effects of deviant peer clustering on sexual promiscuity, problem behavior, and childbearing from early adolescence to adulthood: An enhancement of the life history framework. Developmental Psychology, 48, 703-717.

Further reading[កែប្រែ]

 • An evolutionary perspective on children's motivation in the peer group. International Journal of Behavioral Development, 19(1), 53-73. Full text
 • Insko, C.A. Et.al. (2009). Reducing intergroup conflict through the consideration of future consequences. European journal of social psychology, 39(5), 831-841.