ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយអាមេរិច

ពីវិគីភីឌា

ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយអាមេរិច (អង់គ្លេស: American Broadcasting Company) ឬ អេប៊ីស៊ី (ABC) គឺជាបណ្តាញទូរទស្សន៍អាមេរិកមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1943 ។ វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ The Walt Disney Company ។