ខណ្ឌប៉ៃលិន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខណ្ឌប៉ៃលិនរួមមាន៤សង្កាត់៖

  • សង្កាត់ប៉ៃលិន
  • សង្កាត់អូរតាវ៉ៅ
  • សង្កាត់ទួលល្វា
  • សង្កាត់បយ៉ាខា