ខាំតៃ ស៊ីផាន់ដន

ពីវិគីភីឌា

ឧត្តមសេនីយ៍ គាំតៃ ស្រីពណ៌ដន លោកបានកើតថ្ងៃទី 8 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 1924  គឺជាអ្នកនយោបាយ ឡាវ ដែលបានធ្វើជាប្រធាន បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ ពីថ្ងៃទី 24 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1992 ដល់ថ្ងៃទី 21 ខែមីនា ឆ្នាំ 2006 និងជា ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឡាវ  ចាប់ពីថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 1998 ដល់ ថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2006 នៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានជំនួសដោយ ជូមមលីជេយ្យសរ ។ លោក​ជា​សមាជិក ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ឥណ្ឌូចិន ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៥៤ និង​ជា​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​នៃ​បក្ស​បដិវត្តន៍​ប្រជាជន​ឡាវ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៥៦។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]