ខុនណេកទីខាត់

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋខុនណេកទីខាត់ (អង់គ្លេស: State of Connecticut) ជារដ្ឋដែលស្ថិតនៅខាងកើតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ញូវអ៊ីងឡាំង មានហាតហ្វតជារដ្ឋធានី។

សាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញនៅរដ្ឋនេះមាន សាកលវិទ្យាល័យយ៉េល និងសាកលវិទ្យាល័យខុនណេកទីខាត់ ដែលល្បីល្បាញក្នុងបាល់បោះ