ខេត្តកណ្ដាលស្ទឹង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ប្លង់នៃខេត្តកណ្ដាលស្ទឹង

ខេត្តកណ្ដាលស្ទឹង បច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្តូរជា ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្ដាល