ខេត្តថ្ពង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តថ្ពង បច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្តូរជា ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ