ខេត្តអាសន្ទុក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តអាសន្ទុក ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ប្រទេសកម្ពុជា សម័យ ខេត្តនេះមាន ស្រុក ឃុំ និង ភូមិ÷

ខេត្តអាសន្ទុក
ឈ្មោះស្រុកជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះស្រុកជាអក្សរឡាតាំង
ស្រុកខ្នងពស់ក្រៅ
ស្រុកខ្នងពស់ក្នុង
ស្រុក
ស្រុក
ស្រុក
ស្រុក
ស្រុក
ស្រុក
ស្រុក
ស្រុក
ស្រុក