ខ្មែរម៉ាស្ទើ

ពីវិគីភីឌា

អត្ថបទជាអក្សរដិតខ្មែរវេបម៉ាស្ទើ មកពីពាក្យថា( គេហទំព័រនិងអ្នកជំនាញដែលគេហៅថា)[១] អ្នកសាងសង់គេហទំព័រ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ អ្នកនិពន្ធនៅកន្លែងណាមួយ ឬអ្នកអភិបាលគេហទំព័រ គឺជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើការការពារគេហទំព័រមួយឬច្រើន។កិច្ចការរបស់ខ្មែរវេបម៉ាស្ទើ ប្រហែលជាអ្នកធ្វើការច្បាស់លាស់នៅលើប្រព័ន្ធវេបសាយ អ្វីដែលយើងមើលឃើញ ប៉ះបានព្រមទាំអ្វីដែលយើងមិនអាចប៉ះបានគឺជាវិធីយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ការរៀបចំគេហទំព័រ ការបង្កើត ការកែទំព័រវេបសាយ ការឆ្លយតបទៅកាន់មតិរបស់អ្ននប្រើប្រាស់ និងការពិនិត្យការទំនាក់ទំនងទាំងស្រុង។ ដូចជាវិន័យធម្មតាៗ អ្នកជំនាញខ្មែរវេបម៉ាស្ទើ”ត្រូវតែចេះថ្លឹងថ្លែងអ្វីដែលល្អក្នុងបណ្តាញការចរចារ ការបន្តការចំនាយ និងសុវត្តិភាព"[២]។បំណុលRFC 822តែជាអ្វីៗដែលតម្រូវអោយមានសំរាប់ការបង្កើត”ការង្ហាញម៉ាស្ទើ”អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលសំរាប់ចំនុចផ្ទាល់ខ្លួនមួយនែការទំនាក់ទំនងសំរាប់អ៊ីម៉ែលនៃកម្មសិទ្ធអ្នកអភិបាល។ខ្មែរវេបម៉ាស្ទើអាស័យដ្ឋាននិងចំនងជើងគឺមិនមែនយល់ព្រមជាផ្លូវការដោយភាពស្រដៀងគ្នាទៅនិងគេហទំព័ររបស់អ្នកអភិបាលនោះទេ។​

  1. "webmaster, n.". Oxford English Dictionary (draft entry ed.). Oxford University Press. December 2008.
  2. Oz, Effy (2008), Management Information Systems, Cengage Learning, pp. 29, ល.ស.ប.អ. 1-4239-0178-9