ខ្យល់ព្រះអាទិត្យ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខ្យល់ព្រះអាទិត្យ ជាចរន្តនៃអ៊ីយ៉ុង ដែលបញ្ចេញដោយស្រទាប់ក្រៅបំផុតនៃបរិយាកាស។ ខ្យល់ព្រះអាទិត្យ បានរុញច្រានមណ្ឌលម៉ាញេតូចូលទៅក្នុងលំហ ចេញឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យបន្ថែមទៀត។

The heliospheric current sheet results from the influence of the Sun's rotating magnetic field on the plasma in the solar wind.

The solar wind is a stream of charged particles (a plasma) released from the upper atmosphere of the Sun. It mostly consists of electrons and protons with energies usually between 1.5 and 10 keV. The stream of particles varies in density, temperature, and speed over time and over longitude. These particles can escape the Sun's gravity because of their high kinetic energy and the high temperature of the corona.


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

កំណត់ចំណាំ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

Fox, Karen C. (2012) "NASA Study Using Cluster Reveals New Insights Into Solar Wind" NASA.

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]