ខ្លែងប្រម៉ង់

ពីវិគីភីឌា
Microhierax caerulescens.jpg
Microhierax caerulescens2.jpg

ខ្លែងប្រម៉ង់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Microhierax caerulescens, អង់គ្លេស: collared falconet) is a species of bird of prey in the Falconidae family.

ឯកសាយោង[កែប្រែ]