គម្ពីរត្រៃវេទ

ដោយវិគីភីឌា

ត្រៃវេទទាំង៣គឺរិទ្ធិវេទ សាមវេទ យជុរវេទ។