គម្ពីរត្រៃវេទ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ត្រៃវេទទាំង៣គឺរិទ្ធិវេទ សាមវេទ យជុរវេទ។