Jump to content

គម្ពី គួរអាន

ពីវិគីភីឌា

តើគម្ពីអាល់គួរអានគឺជាអ្វី?

គម្ពីអាល់គួរអាន
កើតមិនច្បាស់

អំពីគម្ពីគួរអាន[កែប្រែ]

គម្ពី= គន្លឹះចង្អុលបង្ហាញ ឬ ជាច្បាប់ មុននិងឆ្លេីយចង់ទាញការគិតរបស់យេីងបន្តិចសិនថា​ បេីចាប់តាំពីដេីមកំនេីតរបស់មនុស្សលេាកមក រហូតដល់ពេលនេះ ហេីយបេីមិនមានអ្នកដែលបង្កេីតយេីងបានប្រាប់យេីងពីដេីមកំនេីតរបស់យេីងទេនេាះ។ សួរថា តេីមនុស្សលេាកយេីងអាចដឹកថាខ្លួនមានម្ចាស់យ៉ាងដូចម្តេច? ហេីយខ្លួនមានប្រភពមកពីណាហេីយនឹងទៅទីណាបន្តាប់ពីខ្លូនបានលាចាកលេាកីយ៏​ និង មនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់(ក្រុមគ្រូសារកូនៗ​)​ ​។ ឬ​គ្រានតែដូចពាក្យបំផុសបំផុលចរចាមអារាមតាមគេតាមអែងថានឹងសូន្យសុង? ដូចនេះបានជាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានគម្ពីរសំរាប់បង្ហាញផ្លូវកំុអេាយវង្វេង ហេីយអេាយយេីងរស់នៅតាមច្បាប់របស់ទ្រង់ដែលបានតាក់តែង​ កំុអេាយបំពានអ្នកដ៏ទៃ។ បេីមិនមានច្យាប់ពីព្រះជាម្ចាស់​ប្រាប់អេាយដេីរតាមគន្លងមាគារព្រះជាម្ចាស់ សួរថាតេីមនុស្សយេីងនឹងធ្វេីយ៉ាងណា? នេាះប្រហែលជានឹងវង្វេង មិនដឹងថាបាបបុណ្យ គឺដូចសត្វធាតុ។ ម្លេាះហេីយព្រះជាម្ចាស់បាន​បញ្ជូនសាររបស់ទ្រង់ គឺ​ គម្ពីរ គួរអាន Qur'an ("Qor-Ann")القرآن​​ ហេីយ គួរអាន Qur'an ("Qor-Ann")القرآن​​ គឺជាសារពីអល់ឡោះ (سبحان و تعالىٰ ) ទៅកាន់មនុស្សជាតិ។ វាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មនុស្សលេាកយើងនៅក្នុងខែ​ រ៉ាមានឌូន (ខែមួយក្នុងចំនេាម១២ខែក្នុងសាសនាច័ន្ទគតិ)​ ។​ ហេីយគួរអានគឺជាបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ (سبحان و تعالىٰ ) ទៅទេវតា​ជីព្រអេល បន្ទាប់មក​ទេវតាជីព្រអេល បាននាំគួរអានមកកាន់ព្យាការីមហាម៉ាត់ (ﷺ) ។ សារនេះត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យព្យាការី (ﷺ) ជាបំណែក ៗ ក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា ២៣ ឆ្នាំ (ឆ្នាំ ៦១០ ដល់ ៦៣២ នៃគ្រឹសករាជ ) ។ កាលនេាះព្យាការីមហាម៉ាត់ (ﷺ)មានអាយុ ៤០ ឆ្នាំនៅពេលដែលគម្ពីគួរអានត្រូវបានបើកបង្ហាញដល់គាត់ហើយគាត់មានអាយុ ៦៣ ឆ្នាំទេីសារពីព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានបញ្ចប់។ ភាសានៃសារដើមគឺភាសាអារ៉ាប់ប៉ុន្តែវាត្រូវបានបកប្រែជាភាសាជាច្រើនទៀត។ គម្ពីរ គួរអាន គឺជាប្រភពមួយក្នុងចំណោមប្រភពពីរដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាអ៊ីស្លាម។ ប្រភពទីពីរគឺស៊ុនណាស់(វិធី​ រឺ​ តាមលំនាំដែលរបស់ព្យាការី រីមហាម៉ាត់(ﷺ)បានធ្វេីវា)។ អ្វីដែលគម្ពីគួរអានខុសពីស៊ុនណាស់(វិធី​ រឺ​ តាមលំនាំដែលរបស់ព្យាការី រីមហាម៉ាត់(ﷺ)បានធ្វេីវា) គឺជាទម្រង់របស់វា។ មិនដូចសុ៊នណាស់ទេគម្ពីគូរ៉ានគឺជាពាក្យបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ(سبحان و تعالىٰ ) ចំណែកស៊ុនណាត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយអល់ឡោះ ប៉ុន្តែពាក្យនិងសកម្មភាព គឺជារបស់ព្យាការីម៉ូហាំមា៉ត់ (ﷺ) ។ គម្ពីរ Qur'an គឺជាព្រះបន្ទូល មិនមានមនុស្សលេាកណាម្នាក់អាចពេាលរឺអាចធ្វេីវាឡេីងដូចគួរអានបានឡេីយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហេីយក៏មិនអាចធ្វេីវាបានជារាងរហូត។ ពាក្យរបស់វាគឺមានតែអល់ឡោះមួយគត់ដែលអាចបង្កេីតវាបានទាំឃ្លារនឹងអត្ថន័យ។​ ឧទាហរណ៏ដូចជា​ ពន្យល់អេាយមនុស្សលេាកដឹងនូវមនុស្សលេាកកេីតយា៉ងដូចម្តេច? ​ហេីយកេីតមកដេីម្បីអ្វី? ហេីយនឹងត្រលប់ទៅណា? ផែនដីកេីតនឹងរលាយយ៉ាងណា? បេីគ្មានដំណឹងពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កេីតថានសួរគាថាននរគ ប្រាប់អេាយដឹង តេី យេីងដឹងមកពីណាថាមានវា​?​ គឺគ្មានផ្លូវទេ មិនចឹង? ព្យាការីម៉ូហាំម៉ាត់ (ﷺ) គឺជាអ្នកផ្ញើសារចុងក្រោយរបស់អល់ឡោះដល់មនុស្សជាតិហេតុដូច្នេះហើយគម្ពីគួរអានគឺជាសារចុងក្រោយដែលអល់ឡោះ (سبحان و تعالىٰ) បានផ្ញើមកអេាយមនុស្សយើងយកវាជាច្បាប់ និង ជា គន្លឹះបង្ហាញផ្លូវកំុអេាយវង្វេងអាចច្រលំថាខ្លួកេីតចេញដេាយខ្លួនអែង​ ឬ​ សត្វស្វារជាដេីម។ ចាប់តាំពីដេីមកំនេីតមនុស្សលេាកមក លេីភពផែនដី ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបញ្ចុះគម្ពីជា ច្រេីនច្បាប់ តែយេីងដឹងច្បាស់នេាះគីមានដូចជា ១- គម្ពី តារ៉ាត (Taoraath រីហៅថា​ Torah) ព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះទៅអេាយព្យាការី ម៉ូសា Moses ត្រូវជាបងប្រុសព្យាការីហេីរ៉ូន Aaron (សូសេចក្តីសុខពីព្រះជាម្ចា ស់ចូរមានដល់ពួកគាតទាំងទ្វេ់)​​ ជាទំរង់ចំលាក់លេីផ្ទាំថ្ម ព្យាការី ម៉ូសាបានទៅទទូល គម្ពីនៅ​ ភ្នំ សាយណាយ ។ សំរាប់ពូជអំបូរ អិស្រអិល​ (អិស្រអិល​ ជាងារបស់ព្យាការី យា៉កូប Jacob )​ ហេីទារា៉តនេះត្រូវបានគេារពក្នុងសាសនា ជូវិស Jewish) ២- គម្ពី​ សាបួរ ដែលព្រះបានប្រទានទៅដល់ព្យាការី​ ឌាវូឌ​ David(សូសេចក្តីសុខពីព្រះជាម្ចាស់ចូមានដល់រូបគាត់)​​ ដែលជាបិតារបស់ព្យាការី សូលៃមាន (រីសាសនាជូវិស​ Jewish ហៅថា ស្តេច សុលមាណ Solman(សូសេចក្តីសុខពីព្រះជាម្ចាស់ចូរមានដល់រូបគាត់)​​) ៣- គម្ពី បាយបល់ ឬ ហ្គេាះបិល (អិនជិល)​ ទៅកាន ព្យាការី អីសា​ កូនរបស់ ម៉ារីយាំ (ដែលសាសនាគ្រឹស្ត បានយកគាត់ជាព្រះ គឺហៅព្រះយេសូទៅវិញគាត់ជា កូរបង្កេីរបស់ស្ត្រីក្រមំុបរិសុទ្ធ ) ត្រូវជាជីដូនមួយរបស់ ព្យាការី យះយា៉​ (ដែលសាសនាគ្រឹស្ត ដ៏ដែលបានហៅគាត់ថា​ ចន ដេី បែបតិស John the Baptist )​ Taoraath (Torah) to Moses pbuh, ៤-​ គម្ពី គួរអាន ទៅកាន់ព្យាការីម៉ូហាំមាត់ (សូសេចក្តីសុខពីព្រះជាម្ចាស់ចូរមានដល់រូបគាត់)​​ នៅក្នុង សាសនាឥស្លាម ហេីយត្រូវបានគេជឿរជាក់ថាវាជាគម្ពីចុងក្រេាយរបស់អល់ឡេាះព្រះជាម្ចាស់មកកានមនុស្សលេាក។​ ដេាយមនុស្សលេាកតែងតែ ហេីយជារេីយៗដូរច្បាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះមកអេាយ​មនុស្ស​លេាក ហេីយកែរប្រែ ដេីម្បីតំរូវតាមការគិតឃេីងឬ ចិត្តចង់បានរបស់ខ្លូន ដូចនេាះវាបានបាត់នូវអត្ថន័យដេីម លែងស្កាល់ព្រះពិតដូចនេាះព្រះជាម្ចាស់ជា រេីយៗ បានបញ្ចុះគម្ពីរហេីយ អល់ឡោះ(سبحان و تعالىٰ ) បានធានាថាទ្រង់នឹងការពារគម្ពីគួរអាន មិនអេាយមានការផ្លាស់ផ្តូរ ឬកែប្រែឡេីយជារាងរហូត។ គួរអានមាន​១១៤​ជំពូក​​ ហេីជំពូកនិមួយៗមានលក្ខណពិសេសរបស់វារៀងៗខ្លូន។ វាបានបង្ហាញផ្លូវដល់មនុស្សលេាក ជាច្រេីនរូចមកហេីយ និង វាជូយដេាះស្រាយនូវចម្ងល់និងបញ្ហាដែលមនុស្សលេាកមាន និងជាភស្តុតាង ពីព្រះជាម្ចាស់ ដូចនេះសូមយល់អត្តន័យទេីបប្រសេីរ៕

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

1. [១]
  1. តើគម្ពីអាល់គួរអានគឺជាអ្វី? ផុសដោយ ខ្មែរឥស្លាម