គុណកិរិយា

ពីវិគីភីឌា

គុណកិរិយា គឺជាពាក្យសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យកិរិយាបង្គោលនៅក្នុងល្បះ។ ឧទាហរណ៍៖ ខ្ញុំជិះកង់លឿនណាស់។