គុណម្ដាយទាំង១២

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គុណម្តាយបានដល់ធាតុ១២(ធាតុទឹក) គឺ÷

១.បិត្តំ ប្រម៉ាត់
២.សេម្ហំ ស្លេស្ម
៣.បុព្វោ ខ្ទុះ
៤.លោហិតំ ឈាម
៥.សេទោ ញើស
៦.មេទោ ខ្លាញ់ខាប់
៧.អស្សុ ទឹកភ្នែក
៨.វសា ខ្លាញ់រាវ
៩.ខេឡោ ទឹកមាត់
១០.សិង្ឃាណិកា ទឹកសម្បោរ
១១.លសិកា ទឹករំអិល
១២.មុត្តំ ទឹកនោម។ ១២ ធាតុនេះជាធាតុរាវ (ធាតុទឹក) ជាធាតុខ្សោយ ជាគុណម្ដាយ ឬក៏ម្ដាយឲ្យមក
  • សម្គាល់
- កូនបួសនៅអាយុ ១២ ឆ្នាំ គឺបួសសងគុណម្ដាយ ។