គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ

ពីវិគីភីឌា

សូមចាំថាចម្លើយនេះមិនប្រាកដ១០០ភាគរយទេព្រោះខ្ញុំបានកែខុសបែបបទដើមហើយ។

សូមអរគុណ

PS from B2C1

គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុគឺជាដំណើរការដែលអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុនៃប្រទេសមួយគ្រប់គ្រងលើការផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុ(supply of money) ដោយការកំណត់អត្រាការប្រាក់(interest) សម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងស្ថិរភាព។ គោលបំណងសំខាន់នៃគោលនយោបាយនេះគឺស្ថិរភាពតម្លៃ និងអត្រាគ្មានការងារធ្វើទាប។

គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុសំដៅលើគោលនយោបាយពង្រីក (expansionary)បង្រួម (contractionary) ដែលគោលនយោបាយពង្រីក (expansionary policy) បង្កើនការផ្គត់ផ្គង់សរុបនៃរូបិយវត្ថុនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិ ដោយបញ្ចុះថ្លៃអត្រាការប្រាក់ក្នុងក្ដីសង្ឃឹមថាឥណទានងាយស្រួលនឹងអាចជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម។ ចំណែកគោលនយោបាយបង្រួម (contractionary policy)កាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុ ដើម្បីទប់ទល់នឹងអតិផរណា។

គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុខុសពីគោលនយោបាយសារពើពន្ធដែលសំដៅលើពន្ធដារ ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល និងកម្ចី។

សេចក្ដីសង្ខេប

គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុផ្អែកលើទំនាក់ទំនងរវាងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលជាតម្លៃដែលអាចឲ្យខ្ចីលុយបាន និងការផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុសរុប។ គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុប្រើឧបករណ៍ជាច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងអត្រាការប្រាក់ និងការផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុសរុប ដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ច (economic growth) អតិផរណា (inflation) អត្រាប្ដូរប្រាក់ជាមួយរូបិយវត្ថុផ្សេងៗ និងអនិកម្មភាព (unemployment)។ នៅពេលដែលរូបិយវត្ថុស្ថិតនៅជាឯកាធិភាពនៃអ្នកបង្កើត ឬនៅពេលដែលប្រព័ន្ធបោះពុម្ពក្រដាសប្រាក់មានចំណងនឹងធនាគារកណ្ដាល អាជ្ញាធររូបិយវត្ថុមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការកែប្រែការផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ (ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនៃគោលនយោបាយ)។ គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីសតវត្សទី ១៩ ដែលពេលនោះគេប្រើដើម្បីរក្សាស្ដង់ដារមាស (gold standard)

គោលនយោបាយមួយសំដៅថាជាគោលនយោបាយបង្រួមនៅពេលដែលវាកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុ ឬបង្កើនត្រឹមតិចតួចបំផុត ឬវាបង្កើតអត្រាការប្រាក់។ គោលនយោបាយពង្រីកបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុយ៉ាងឆាប់រហ័យ ឬកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់។ លើសពីនេះទៅទៀត គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុត្រូវបានចាត់ទុកថា៖ តម្រូវចិត្ត ប្រសិនបើអត្រាការប្រាក់ដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុកណ្តាលមានគោលបំណងបង្កើតកំណើនសេដ្ឋកិច្ច, អព្យាក្រឹត ប្រសិនបើវាមិនមានគោលបំណងបង្កើតកំណើន ឬប្រឆាំងនឹងអតិផរណា, តឹងរ៉ឹង ប្រសិនបើវាមានគោលបំណងកាត់បន្ថយអតិផរណា។

ទ្រឹស្ដី

ប្រវត្តិគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ

និន្នាការធនាគារកណ្ដាល

ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

ប្រភេទគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ

គោលដៅអតិផរណា

គោលដៅកម្រិតថ្លៃ

រូបិយវត្ថុសរុប

អត្រាការប្រាក់ថេរ

ស្ដង់ដារមាស

គោលនយោបាយរបស់ប្រទេសផ្សេងៗ

ឧបករណ៍គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ

មូលដ្ឋានរូបិយវត្ថុ

តម្រូវការទុនបម្រុង

ការឲ្យខ្ចី

អត្រាការប្រាក់

គណៈរូបិយវត្ថុ