គ្រោះទុរ្ភិក្ស

ពីវិគីភីឌា

គ្រោះទុរ្ភិក្ស គឺជាដំណើរ​ក្របាយ​ ​អត់​បាយ​ឬ​អត់​ឃ្លាន។