ឃុំកកោះ(ស្រុកសន្ទុក)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំកកោះ(ស្រុកសន្ទុក) (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំកកោះ(ស្រុកសន្ទុក)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំកកោះ(ស្រុកសន្ទុក)

ឃុំកកោះ(ស្រុកសន្ទុក) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)