ឃុំកំពង់ចិនត្បូង

ពីវិគីភីឌា

ភូមិក្នុងឃុំកំពង់ចិនត្បូង មាន៧ ភូមិគឺ: .លាបទង .កំពង់ក្តី .ឈើទាល .កំពង់ចិន .ជីយោគ .ស្វាយស .ងួនសៀម