ឃុំគគីរធំ(ស្រុកបារយណ៍)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំគគីរធំ(ស្រុកបារយណ៍) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំគគីរធំ(ស្រុកបារយណ៍)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

East ឃុំ ក្រយា ស្រុកសន្ទុក និង ខេត្តកំពង់ចាម

 West	ឃុំ ចើងជើង ឃុំ ឈូកខ្សាច់ ស្រុកបារាយណ៍
 South	ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម
 North	ឃុំ ក្រវ៉ា ឃុំ បាក់ស្នា ស្រុកបារាយណ៍

List of village Code Khmer English Reference Note 1 06011001 ល្បើក Lbaeuk លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06011002 ពោន Poun លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06011003 អន្លង់ថ្ម Anlong Thma លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06011004 អន្លង់វែង Anlong Veaeng លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06011005 តាពៅ Ta Pov លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 6 06011006 ទូកពីរ Tuk Pir លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 7 06011007 វាលធំ Veal Thum លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 8 06011008 ត្រពាំងសង្កែ Trapeang Sangkae លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 9 06011009 វាលស្ពរ Veal Spor លេខប្រកាស ៥៣០១ ប្រ.ក ភូមិថ្មី

ព្រំប្រទល់នៃឃុំគគីរធំ(ស្រុកបារយណ៍)

ឃុំគគីរធំ(ស្រុកបារយណ៍) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)