ឃុំទទុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំទទុង (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត មាន ភូមិ

ឃុំទទុង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 07050801 ភ្នំតូច Phnum Touch ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 07050802 ទួលខ្ពស់ Tuol Khpos ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3 07050803 ចង្កៀងខាងកើត Changkieng Khang Kaeut ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 4 07050804 ចង្កៀងខាងលិច Changkieng Khang Lech ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 5 07050805 ស្ដុកធ្លក Sdok Thlok ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 6 07050806 ដំរីលេង Damrei Leng ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 7 07050807 ត្រពាំងនៀល Trapeang Niel ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 8 07050808 អូរកណ្តោល Ou Kandal ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 9 07050809 ឃ្ជាយខាងកើត Khcheay Khang Kaeut

ព្រំប្រទល់នៃឃុំទទុង

ឃុំទទុង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East 	ឃុំវត្តអង្គខាងជើង ឃុំវត្តអង្គខាងត្បូង ស្រុកបន្ទាយមាស
 West 	ឃុំដំណាក់សុក្រំ ឃុំដងទង់ ស្រុកដងទង់
 South 	ឃុំដងទង់ ស្រុកដងទង់ និងឃុំទូកមាសខាងលិច ស្រុកបន្ទាយមាស
 North 	ឃុំដំណាក់សុក្រំ​ ស្រុកដងទង់