ឃុំទទុង(ស្រុកដងទង់)

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំទទុង(ស្រុកដងទង់) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត