ឃុំទួលគ្រើល

ពីវិគីភីឌា

ឃុំទួលគ្រើល (អង់គ្លេស: Tuol Kreul Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក ខេត្តកំពង់ធំ មាន ៧ភូមិ÷

ឃុំទួលគ្រើល
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៦០៤០៧០១ ភូមិជន្លូស Chonlus Village
០៦០៤០៧០២ ភូមិម្រាក ក Mreak Ka Village
០៦០៤០៧០៣ ភូមិម្រាក ខ Mreak Kha Village
០៦០៤០៧០៤ ភូមិក្រពើ Krapeu Village
០៦០៤០៧០៥ ភូមិទួលគ្រើល Tuol Kreul Village
០៦០៤០៧០៦ ភូមិធំ Thum Village
០៦០៤០៧០៧ ភូមិថ្នល់ Thnal Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំទួលគ្រើល

ឃុំទួលគ្រើល ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំសាលាវិស័យ ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ឃុំផាន់ញើម ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ឃុំនីពេជ ស្រុកកំពង់ស្វាយ និង ឃុំ សាលាវិស័យ ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ខេត្តព្រះវិហារ