ឃុំផាន់ញើម

ពីវិគីភីឌា

ឃុំផាន់ញើម (អង់គ្លេស: Phan Nheum Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក ខេត្តកំពង់ធំ មាន ៨ភូមិ÷

ឃុំផាន់ញើម
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៦០៤០៣០១ ភូមិត្រពាំងក្នុង Trapeang Knong Village
០៦០៤០៣០២ ភូមិស្រម៉ Srama Village
០៦០៤០៣០៣ ភូមិផ្ដៀក Phdiek Village
០៦០៤០៣០៤ ភូមិព្រៃម្រ៉ី កែឈ្មោះព្រៃម្រីយ៍ទៅ ព្រៃម្រ៉ី Prey Mari Village
០៦០៤០៣០៥ ភូមិក្រញូង Kranhung Village
០៦០៤០៣០៦ ភូមិព្រហ៊ូត Prohut Village
០៦០៤០៣០៧ ភូមិស្មោញ Smaonh Village
០៦០៤០៣០៨ ភូមិសុជុល Sochol Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំផាន់ញើម

ឃុំផាន់ញើម ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំទួលគ្រឿល ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ឃុំសាមគ្គី ឃុំ ដូង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ឃុំនីពេជ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ឃុំក្រយា ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ