ឃុំសម្បូរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

60503 សំបូរណ៍ Sambour លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050301 កំពង់ឈើទាល Kampong Chheu Teal លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050302 សំបូរ Sambour លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050303 សំរិត Samret លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050304 ច្រម៉ាស់ Chramas លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050305 កូនក្អែក Koun K'aek លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050306 ជាយសំពៅ Cheay Sampov លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050307 ពោធិ៍ទ្រេត Pou Tret លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050308 ច្រនៀង Chranieng លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050309 ព្រែក Preaek លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050310 ចារជ្រុំ Char Chrum លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050311 ត្រពាំងជ្រូក Trapeang Chrok លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050312 ប្រឡាយ Pralay លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050313 ចារ្យ Char លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050314 អូរគ្រូកែ Ou Kru Kae លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6050315 អាត់ស៊ូ At Su