ឃុំអណ្ដូងពោធិ៍(ស្រុកតាំងគោក)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

60112 អណ្ដូងពោធិ៍ Andoung Pou លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011201 ជីវភាព Chiveakpheap លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011202 បែកចាន Baek Chan លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011203 ដំរីស្លាប់ Damrei Slab លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011204 អណ្ដូងពោធិ៍ Andoung Pou លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011205 វាលតូច Veal Touch លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011206 គុហ៍បារែង Ku Baraeng លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011207 គ្រើល Kreul