ឃុំអំពិល(ស្រុកបន្ទាយអំពិល)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំអំពិល(ស្រុកបន្ទាយអំពិល) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ភូមិ÷

ឃុំអំពិល(ស្រុកបន្ទាយអំពិល)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 22020101 ពងទឹក Pong Tuek ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 22020102 អំពិលចាស់ Ampil Chas ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 22020103 ត្រុំ Trom ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 22020104 រុងរឿង Rung Roeang ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 5 22020105 រំដួលចាស់ Rumduol Chas ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 22020106 ក្ដុល Kdol ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 7 22020107 បារាយណ៍ Baray ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 8 22020108 យ៉ក Yak ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 9 22020109 ពង្រ Pongro ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 10 22020110 ព្រៃវល្លិ Prey Voa ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 11 22020111 គោករិទ្ធ Kouk Ritth ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 12 22020112 អំពិលថ្មី Ampil Thmei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 13 22020113 ជប់គគីរខាងកើត Chob Kokir Khang Kaeut ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 14 22020114 ជប់គគីរខាងលិច Chob Kokir Khang Lech ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 15 22020115 គោកធំ Kouk Thum ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 16 22020116 ល្បើករិទ្ធ Lbaeuk Rith ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 17 22020117 រំដួលថ្មី Rumduol Thmei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 18 22020118 ប្រាសាទរំដួល Prasat Rumduol ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 19 22020119 ឪឡោក Ovlaok ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 20 22020120 ត្បែងចាស់ Tbaeng Chas ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 21 22020121 ត្បែងថ្មី Tbaeng Thmei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 22 22020122 គោកព្រិច Kouk Prech ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះពី គោកពេ្រច ទៅ គោកព្រិច 23 22020123 ដូនទា Doun Tea ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 24 22020124 ចារ Char ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 25 22020125 ត្រប់ Trab ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 26 22020126 សុភាព Sopheap ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 27 22020127 ពង្រតាឡី Pongro Ta Lei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 28 22020128 ហាលៀមសែនជ័យ Ha Leam Saenchey លេខប្រកាស ៥៤៨៣ ប្រ.ក ភូមិថ្មី 29 22020129 ច័ន្ទក្រហមសែនជ័យ Chan Krohorm Saenchey លេខប្រកាស ៥៤៨៣ ប្រ.ក ភូមិថ្មី 30 22020130 តេជោអូរដា Decho Ou Da លេខប្រកាស ៥៤៨៣ ប្រ.ក ភូមិថ្មី 31 22020131 រំដួលសែនជ័យ Rumdul Saenchey

ព្រំប្រទល់នៃឃុំអំពិល(ស្រុកបន្ទាយអំពិល)

ឃុំអំពិល(ស្រុកបន្ទាយអំពិល) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំគោកមន ស្រុកបន្ទាយអំពិល
 West	ឃុំបន្ទាយឆ្មារ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 South	ឃុំបន្ទាយឆ្មារ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 North	ប្រទេសថៃឡង់ដ៏