ងើបឡើង ឱកូនៗទាំងអស់

ពីវិគីភីឌា

" ឱ ក្រោកឡើង កូនទាំងអស់ " គឺជា ភ្លេងជាតិ របស់ ប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេ ។ 'ច្បាប់អត្តសញ្ញាណជាតិ' របស់ប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1971 ដោយជំរុញឱ្យប្រទេសនេះបង្កើតទង់ជាតិ និមិត្តសញ្ញាជាតិ ការសន្យាជាតិ និងភ្លេងជាតិ។