ចក្ខុសាស្ត្រ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភ្នែកគឺជាផ្នែកមួយនៃឱសថដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការព្យាបាលជំងឺភ្នែកនិងឧបសម្ពន្ធរបស់វា

ការពិនិត្យភ្នែកភ្នែក