ចរណៈ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ដំណើរ, ជើង, ប្រដាប់សម្រាប់កល់ កើល, ចំណែក, ការប្រព្រឹត្តិ, សេចក្តីប្រព្រឹត្តិល្អ, ក្រឹត្យ​ដែល​អ្នក​ប្រាជ្ញ​គួរ​ប្រព្រឹត្ត គួរ​កាន់, បែបបទ, សណ្តាប់ធ្នាប់