ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:យន្តហោះ

ពីវិគីភីឌា

អ្វីៗអំពីយន្តហោះ

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន៤ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន៤។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "យន្តហោះ"

ទំព័រចំនួន១៨ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ១៨ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។