ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:User pt

ដោយវិគីភីឌា

អ្នកប្រើប្រាស់​ទាំងឡាយណា ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម​នេះ បញ្ជាក់​ថា​ពួកគេ​ចេះ​និយាយ​​ភាសា ព័រទុយហ្គាល់ ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "User pt"

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានទំព័រមួយដូចខាងក្រោម។