ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:User sa

ពីវិគីភីឌា

អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុង​ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម​នេះ បញ្ជាក់​ថា​ពួកគេ​ចេះ​និយាយ​​ភាសា សំស្ក្រឹត ។

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ​មិនមានផ្ទុកអត្ថបទឬ​ឯកសារមេឌា​ណាមួយទេ។