ចំណែករដ្ឋបាលនៃម៉ិចស៊ិក

ពីវិគីភីឌា

សហរដ្ឋម៉ិចស៊ិក (ភាសាអេស្ប៉ាញ៖ Estados Unidos Mexicanos) ​មាន​រដ្ឋ ៣១ និង​មណ្ឌលសហព័ន្ធ (Distrito Federal) ១​។

រដ្ឋ[កែប្រែ]

រដ្ឋនៃប្រទេសម៉ិចស៊ិក
រដ្ឋ នាមផ្លូវការ

រដ្ឋសេរីនិងមហាក្សត្រ៖

ផែនទី ខែល
(ព្រះឆាយាល័ក្ខ)
ទីរួមរដ្ឋ ទីក្រុងធំបំផុត ផ្ទៃ[១] ប្រជាជន (២០១០)[២] លំដាប់ប្រវេសន៍
សហព័ន្ធ
កាលបរិច្ឆេទប្រវេសន៍
សហព័ន្ធ
Aguascalientes
អាហ្គ័រស្កាលីយ៉េនតេស៏
Aguascalientes
អាហ្គ័រស្កាលីយ៉េនតេស៏
Aguascalientes
ទីក្រុង អាហ្គ័រស្កាលីយ៉េនតេស៏
Aguascalientes
ទីក្រុង អាហ្គ័រស្កាលីយ៉េនតេស៏
0056185,618 km2 (2,169 sq mi) 011849961,184,996 24 185702051857-02-05[៣]
Baja California
បាហា កាលីហ៊្វោរ៏នីយ៉ា
Baja California
បាហា កាលីហ៊្វោរ៏នីយ៉ា
Mexicali
ម៉េហ៊ីកាលី
Tijuana
ទីហ៊័រណា
07144671,446 km2 (27,585 sq mi) 031550703,155,070 29 195201161952-01-16[៤]
Baja California Sur
បាហា កាលីហ៊្វោរ៏នីយ៉ា ខាងត្បូង
Baja California Sur
បាហា កាលីហ៊្វោរ៏នីយ៉ា ខាងត្បូង
La Paz
ឡា ប៉ាស៏
La Paz
ឡា ប៉ាស៏
07392273,922 km2 (28,541 sq mi) 00637026637,026 31 197410081974-10-08[៥]
Campeche
កាំប៉េឆេ
Campeche
កាំប៉េឆេ
San Francisco de Campeche
សាន ហ្វ្រានស៊ីស្កូ ដេ កាំប៉េឆេ
San Francisco de Campeche
សាន ហ្វ្រានស៊ីស្កូ ដេ កាំប៉េឆេ
05792457,924 km2 (22,365 sq mi) 00822441822,441 25 186304291863-04-29[៦]
Chiapas
ឈីយ៉ាប៉ាស៏
Chiapas
ឈីយ៉ាប៉ាស៏
Tuxtla Gutiérrez
ទូកស្ត្លា ហ្គុទីយ៉េរ៉េស៏
Tuxtla Gutiérrez
ទូកស្ត្លា ហ្គុទីយ៉េរ៉េស៏
07328973,289 km2 (28,297 sq mi) 047965804,796,580 19 182409141824-09-14[៧]
Chihuahua
ឈីវ៉ាវ៉ា
Chihuahua
ឈីវ៉ាវ៉ា
Chihuahua
ទីក្រុង ឈីវ៉ាវ៉ា
Ciudad Juárez
ស៊ីយូដាដ «ទីក្រុង» ហ៊័រ៉េស៏
247455247,455 km2 (95,543 sq mi) 034064653,406,465 18 182407061824-07-06[៧]
Coahuila1 4
គ័វីឡា
Coahuila de Zaragoza
គ័វីឡា ដេ សារ៉ាហ្គោសា
Saltillo
សាលទីយ៉ូ
Torreón
តុរ៉េអុន
151563151,563 km2 (58,519 sq mi) 027483912,748,391 16 182405071824-05-07[៧]
Colima6
កុលីម៉ា
Colima
កុលីម៉ា
Colima
ទីក្រុង កុលីម៉ា
Manzanillo
ម៉ានសានីយ៉ូ
0056255,625 km2 (2,172 sq mi) 00650,555 650,555 23 185609121856-09-12[៨][៩]
Durango
ឌូរ៉ាងហ្គោ
Durango
ឌូរ៉ាងហ្គោ
Victoria de Durango
ប៊ីកទោរីយ៉ា ដេ ឌូរ៉ាងហ្គោ
Victoria de Durango
ប៊ីកទោរីយ៉ា ដេ ឌូរ៉ាងហ្គោ
123451123,451 km2 (47,665 sq mi) 016329341,632,934 17 182405221824-05-22[៧]
Guanajuato
ហ្គ័រណាហ៊័រតូ
Guanajuato
ហ្គ័រណាហ៊័រតូ
Guanajuato
ទីក្រុង ហ្គ័រណាហ៊័រតូ
León
ឡេអ៊ោន
03060830,608 km2 (11,818 sq mi) 054863725,486,372 2 182312201823-12-20[៧]
Guerrero
ហ្គេរ៉េរោ
Guerrero
ហ្គេរ៉េរោ
Chilpancingo de los Bravo
ឈីលប៉ានស៊ីងហ្គុ
Acapulco
អាកាពូលគោ
06362163,621 km2 (24,564 sq mi) 033887683,388,768 21 184910271849-10-27[១០]
Hidalgo
អ៊ីដាលហ្គោ
Hidalgo
អ៊ីដាលហ្គោ
Pachuca
ប៉ាឈូកា
Pachuca
ប៉ាឈូកា
02084620,846 km2 (8,049 sq mi) 026650182,665,018 26 186901161869-01-16[១១]
Jalisco
ហាលីស្គោ
Jalisco
ហាលីស្គោ
Guadalajara
ហ្គ័រដាឡាហារ៉ា
Guadalajara
ហ្គ័រដាឡាហារ៉ា
07859978,599 km2 (30,347 sq mi) 073506827,350,682 9 182312231823-12-23[៧]
México
រដ្ឋម៉ិចស៊ិក
México
ម៉ិចស៊ិក
Toluca de Lerdo
តុលូកា ដេ ឡេរ៏ឌោ
Ecatepec de Morelos
អេកាតេប៉េក ដេ ម៉ុរ៉េឡុស៏
02235722,357 km2 (8,632 sq mi) 1517586215,175,862 1 182312201823-12-20[៧]
Michoacán
មីឈ័រកាន
Michoacán de Ocampo
មីឈ័រកាន ដេ អុកាមពោ
Morelia
ម៉ុរ៉េលីយ៉ា
Morelia
ម៉ុរ៉េលីយ៉ា
05864358,643 km2 (22,642 sq mi) 043510374,351,037 5 182312221823-12-22[៧]
Morelos
ម៉ុរ៉េឡុស៏
Morelos
ម៉ុរ៉េឡុស៏
Cuernavaca
ក្វេរ៏ណាបាកា
Cuernavaca
ក្វេរ៏ណាបាកា
0048934,893 km2 (1,889 sq mi) 017772271,777,227 27 186904171869-04-17[១២]
Nayarit
ណាយ៉ារីត
Nayarit
ណាយ៉ារីត
Tepic
តេពីក
Tepic
តេពីក
02781527,815 km2 (10,739 sq mi) 010849791,084,979 28 191701261917-01-26[១៣]
Nuevo León4
នូអេប៊ោ ឡេអ៊ោន
Nuevo León
នូអេប៊ោ ឡេអ៊ោន
Monterrey
ម៉ុនតេរេយ
Monterrey
ម៉ុនតេរេយ
06422064,220 km2 (24,800 sq mi) 046534584,653,458 15 182405071824-05-07[៧]
Oaxaca
អ៊័រហាកា
Oaxaca
អ៊័រហាកា
Oaxaca de Juárez
អ៊័រហាកា ដេ ហ៊័ររ៉េស៏
Oaxaca de Juárez
អ៊័រហាកា ដេ ហ៊័ររ៉េស៏
09379393,793 km2 (36,214 sq mi) 038019623,801,962 3 182312211823-12-21[៧]
Puebla
ពូអេប្លា
Puebla
ពូអេប្លា
Puebla de Zaragoza
ពូអេប្លា ដេ សារ៉ាហ្គោសា
Puebla de Zaragoza
ពូអេប្លា ដេ សារ៉ាហ្គោសា
03429034,290 km2 (13,240 sq mi) 057798295,779,829 4 182312211823-12-21[៧]
Querétaro
កេរ៉េតារោ
Querétaro de Arteaga
កេរ៉េតារោ ដេ អារ៏តេអាហ្គា
Santiago de Querétaro
សាន់ត្យាហ្គោ ដេ កេរ៉េតារោ
Santiago de Querétaro
សាន់ត្យាហ្គោ ដេ កេរ៉េតារោ
01168411,684 km2 (4,511 sq mi) 018279371,827,937 11 182312231823-12-23[៧]
Quintana Roo
គីនតាណា រោ
Quintana Roo
គីនតាណា រោ
Chetumal
ឆេទុម៉ាល
Cancún
កានគូន
04236142,361 km2 (16,356 sq mi) 013255781,325,578 30 197410081974-10-08[១៤]
San Luis Potosí
សាន លូអ៊ីស៏ ប៉ុតុស៊ី
San Luis Potosí
សាន លូអ៊ីស៏ ប៉ុតុស៊ី
San Luis Potosí
ទីក្រុង សាន លូអ៊ីស៏ ប៉ុតុស៊ី
San Luis Potosí
ទីក្រុង សាន លូអ៊ីស៏ ប៉ុតុស៊ី
06098360,983 km2 (23,546 sq mi) 025855182,585,518 6 182312221823-12-22[៧]
Sinaloa
ស៊ីណាល័រ
Sinaloa
ស៊ីណាល័រ
Culiacán
គុលីយ៉ាកាន
Culiacán
គុលីយ៉ាកាន
05737757,377 km2 (22,153 sq mi) 027677612,767,761 20 183010141830-10-14[១៥]
Sonora2
សុនោរ៉ា
Sonora
សុនោរ៉ា
Hermosillo
អេរ៏ម៉ុស៊ីយោ
Hermosillo
អេរ៏ម៉ុស៊ីយោ
179503179,503 km2 (69,306 sq mi) 026624802,662,480 12 182401101824-01-10[៧]
Tabasco5
តាបាស្គោ
Tabasco
តាបាស្គោ
Villahermosa
ប៊ីយ៉ាអេរ៏មោសា
Villahermosa
ប៊ីយ៉ាអេរ៏មោសា
02473824,738 km2 (9,551 sq mi) 022386032,238,603 13 182402071824-02-07[៧]
Tamaulipas4
តាម៉ៅលីប៉ាស៏
Tamaulipas
តាម៉ៅលីប៉ាស៏
Ciudad Victoria
ស្យ៉ុដាដ «ទីក្រុង» ប៊ីកទោរ្យ៉ា
Reynosa
រេយនោសា
08017580,175 km2 (30,956 sq mi) 032685543,268,554 14 182402071824-02-07[៧]
Tlaxcala
ត្លាក់ស្កាឡា
Tlaxcala
ត្លាក់ស្កាឡា
Tlaxcala
ទីក្រុង ត្លាក់ស្កាឡា
Vicente Guerrero
ប៊ីសេនតេ ហ្គេរ៉េរោ
0039913,991 km2 (1,541 sq mi) 011699361,169,936 22 185612091856-12-09[១៦]
Veracruz
បេរ៉ាគ្រូស៏
Veracruz de
Ignacio de la Llave

បេរ៉ាគ្រូស៏ ដេ អ៊ីហ្គ៏ណាស្យោ ដេ ឡា យ៉ាបេ
Xalapa
ហាឡាប៉ា
Veracruz
ទីក្រុង បេរ៉ាគ្រូស៏
07182071,820 km2 (27,730 sq mi) 076431947,643,194 7 182312221823-12-22[៧]
Yucatán3
យុកាតាន
Yucatán
យុកាតាន
Mérida
ម៉េរីដា
Mérida
ម៉េរីដា
03961239,612 km2 (15,294 sq mi) 019555771,955,577 8 182312231823-12-23[៧]
Zacatecas
សាកាតេកាស៏
Zacatecas
សាកាតេកាស៏
Zacatecas
ទីក្រុង សាកាតេកាស៏
Zacatecas
ទីក្រុង សាកាតេកាស៏
07553975,539 km2 (29,166 sq mi) 014906681,490,668 10 182312231823-12-23[៧]
 1. "INEGI". http://cuentame.inegi.gob.mx/monografias/default.aspx?tema=me. 
 2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named CONAPO
 3. "Calendario de Eventos Cívicos - Febrero". http://www.yucatan.gob.mx/servicios/c_civico/fechas.jsp?mes=2. 
 4. "Transformación Política de Territorio Norte de la Baja California a Estado 29". http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/nuestro_estado/historia/transformacion.jsp. 
 5. "Secretaria de Educación Publica". http://www2.sepdf.gob.mx/efemerides/consulta_efemerides.jsp?dia=8&mes=10. 
 6. "Secretaria de Educación Publica". http://www2.sepdf.gob.mx/efemerides/consulta_efemerides.jsp?dia=29&mes=4. 
 7. ៧,០០ ៧,០១ ៧,០២ ៧,០៣ ៧,០៤ ៧,០៥ ៧,០៦ ៧,០៧ ៧,០៨ ៧,០៩ ៧,១០ ៧,១១ ៧,១២ ៧,១៣ ៧,១៤ ៧,១៥ ៧,១៦ ៧,១៧ ៧,១៨ "Las Diputaciones Provinciales" (ជាSpanish). p. 15. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2920/11.pdf. 
 8. "Portal Ciudadano de Baja California". http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/nuestro_estado/historia/efemerides/en-diciembre.jsp. 
 9. "Universidad de Colima". http://elcomentario.ucol.mx/Noticia.php?id=1260333428. 
 10. "Erección del Estado de Guerrero". http://www.guerrero.gob.mx/?P=readart&ArtOrder=ReadArt&Article=2177. 
 11. "Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo". http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/index.php?historia-de-las-divisiones-territoriales-de-los-municipios-del-estado-de-hidalgo-1. 
 12. "Enciclopedia de los Municipios de México". http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/morelos/gobi.htm. 
 13. "Gobierno del Estado de Tlaxcala". http://www.tlaxcala.gob.mx/tlaxcala/enero-febrero.html. 
 14. "Gobierno del Estado de Quintana Roo". http://www.qroo.gob.mx/qroo/Estado/Historia.php. 
 15. "500 años de México en documentos". http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1830_135/Ley_Reglas_para_la_divisi_n_del_Estado_de_Sonora_y_Sinaloa.shtml. 
 16. "Portal Gobierno del Estado de Tlaxcala". http://www.tlaxcala.gob.mx/tlaxcala/nov-dic.html.