ចំណែករដ្ឋបាលនៃម៉ិចស៊ិក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សហរដ្ឋម៉ិចស៊ិក (ភាសាអេស្ប៉ាញ៖ Estados Unidos Mexicanos) ​មាន​រដ្ឋ ៣១ និង​មណ្ឌលសហព័ន្ធ (Distrito Federal) ១​។

រដ្ឋ[កែប្រែ]

រដ្ឋនៃប្រទេសម៉ិចស៊ិក
រដ្ឋ នាមផ្លូវការ

រដ្ឋសេរីនិងមហាក្សត្រ៖

ផែនទី ខែល
(ព្រះឆាយាល័ក្ខ)
ទីរួមរដ្ឋ ទីក្រុងធំបំផុត ផ្ទៃ[១] ប្រជាជន (២០១០)[២] លំដាប់ប្រវេសន៍
សហព័ន្ធ
កាលបរិច្ឆេទប្រវេសន៍
សហព័ន្ធ
Aguascalientes
អាហ្គ័រស្កាលីយ៉េនតេស៏
Aguascalientes
អាហ្គ័រស្កាលីយ៉េនតេស៏
Aguascalientes en México.svg Coat of arms of Aguascalientes.svg Aguascalientes
ទីក្រុង អាហ្គ័រស្កាលីយ៉េនតេស៏
Aguascalientes
ទីក្រុង អាហ្គ័រស្កាលីយ៉េនតេស៏
005618៥៦១៨ គ.ម (២១៦៩ ម៉ាយ ក.) 011849961,184,996 24 185702051857-02-05[៣]
Baja California
បាហា កាលីហ៊្វោរ៏នីយ៉ា
Baja California
បាហា កាលីហ៊្វោរ៏នីយ៉ា
Baja California en México.svg Coat of arms of Baja California.svg Mexicali
ម៉េហ៊ីកាលី
Tijuana
ទីហ៊័រណា
071446៧១៤៤៦ គ.ម (២៧៥៨៥ ម៉ាយ ក.) 031550703,155,070 29 195201161952-01-16[៤]
Baja California Sur
បាហា កាលីហ៊្វោរ៏នីយ៉ា ខាងត្បូង
Baja California Sur
បាហា កាលីហ៊្វោរ៏នីយ៉ា ខាងត្បូង
Baja California Sur en México.svg Coat of arms of Baja California Sur.svg La Paz
ឡា ប៉ាស៏
La Paz
ឡា ប៉ាស៏
073922៧៣៩២២ គ.ម (២៨៥៤១ ម៉ាយ ក.) 00637026637,026 31 197410081974-10-08[៥]
Campeche
កាំប៉េឆេ
Campeche
កាំប៉េឆេ
Campeche en México.svg Coat of arms of Campeche.svg San Francisco de Campeche
សាន ហ្វ្រានស៊ីស្កូ ដេ កាំប៉េឆេ
San Francisco de Campeche
សាន ហ្វ្រានស៊ីស្កូ ដេ កាំប៉េឆេ
057924៥៧៩២៤ គ.ម (២២៣៦៥ ម៉ាយ ក.) 00822441822,441 25 186304291863-04-29[៦]
Chiapas
ឈីយ៉ាប៉ាស៏
Chiapas
ឈីយ៉ាប៉ាស៏
Chiapas en México.svg Coat of arms of Chiapas.svg Tuxtla Gutiérrez
ទូកស្ត្លា ហ្គុទីយ៉េរ៉េស៏
Tuxtla Gutiérrez
ទូកស្ត្លា ហ្គុទីយ៉េរ៉េស៏
073289៧៣២៨៩ គ.ម (២៨២៩៧ ម៉ាយ ក.) 047965804,796,580 19 182409141824-09-14[៧]
Chihuahua
ឈីវ៉ាវ៉ា
Chihuahua
ឈីវ៉ាវ៉ា
Chihuahua en México.svg Coat of arms of Chihuahua.svg Chihuahua
ទីក្រុង ឈីវ៉ាវ៉ា
Ciudad Juárez
ស៊ីយូដាដ «ទីក្រុង» ហ៊័រ៉េស៏
247455២៤៧៤៥៥ គ.ម (៩៥៥៤៣ ម៉ាយ ក.) 034064653,406,465 18 182407061824-07-06[៧]
Coahuila1 4
គ័វីឡា
Coahuila de Zaragoza
គ័វីឡា ដេ សារ៉ាហ្គោសា
Coahuila en México.svg Coat of arms of Coahuila.svg Saltillo
សាលទីយ៉ូ
Torreón
តុរ៉េអុន
151563១៥១៥៦៣ គ.ម (៥៨៥១៩ ម៉ាយ ក.) 027483912,748,391 16 182405071824-05-07[៧]
Colima6
កុលីម៉ា
Colima
កុលីម៉ា
Colima en México.svg Coat of arms of Colima.svg Colima
ទីក្រុង កុលីម៉ា
Manzanillo
ម៉ានសានីយ៉ូ
005625៥៦២៥ គ.ម (២១៧២ ម៉ាយ ក.) 00650,555 650,555 23 185609121856-09-12[៨][៩]
Durango
ឌូរ៉ាងហ្គោ
Durango
ឌូរ៉ាងហ្គោ
Durango en México.svg Coat of arms of Durango.svg Victoria de Durango
ប៊ីកទោរីយ៉ា ដេ ឌូរ៉ាងហ្គោ
Victoria de Durango
ប៊ីកទោរីយ៉ា ដេ ឌូរ៉ាងហ្គោ
123451១២៣៤៥១ គ.ម (៤៧៦៦៥ ម៉ាយ ក.) 016329341,632,934 17 182405221824-05-22[៧]
Guanajuato
ហ្គ័រណាហ៊័រតូ
Guanajuato
ហ្គ័រណាហ៊័រតូ
Guanajuato en México.svg Coat of arms of Guanajuato.svg Guanajuato
ទីក្រុង ហ្គ័រណាហ៊័រតូ
León
ឡេអ៊ោន
030608៣០៦០៨ គ.ម (១១៨១៨ ម៉ាយ ក.) 054863725,486,372 2 182312201823-12-20[៧]
Guerrero
ហ្គេរ៉េរោ
Guerrero
ហ្គេរ៉េរោ
Guerrero en México.svg Coat of arms of Guerrero.svg Chilpancingo de los Bravo
ឈីលប៉ានស៊ីងហ្គុ
Acapulco
អាកាពូលគោ
063621៦៣៦២១ គ.ម (២៤៥៦៤ ម៉ាយ ក.) 033887683,388,768 21 184910271849-10-27[១០]
Hidalgo
អ៊ីដាលហ្គោ
Hidalgo
អ៊ីដាលហ្គោ
Hidalgo en México.svg Coat of arms of Hidalgo.svg Pachuca
ប៉ាឈូកា
Pachuca
ប៉ាឈូកា
020846២០៨៤៦ គ.ម (៨០៤៩ ម៉ាយ ក.) 026650182,665,018 26 186901161869-01-16[១១]
Jalisco
ហាលីស្គោ
Jalisco
ហាលីស្គោ
Jalisco en México.svg Coat of arms of Jalisco.svg Guadalajara
ហ្គ័រដាឡាហារ៉ា
Guadalajara
ហ្គ័រដាឡាហារ៉ា
078599៧៨៥៩៩ គ.ម (៣០៣៤៧ ម៉ាយ ក.) 073506827,350,682 9 182312231823-12-23[៧]
México
រដ្ឋម៉ិចស៊ិក
México
ម៉ិចស៊ិក
Estado de México en México.svg Coat of arms of Mexico State.svg Toluca de Lerdo
តុលូកា ដេ ឡេរ៏ឌោ
Ecatepec de Morelos
អេកាតេប៉េក ដេ ម៉ុរ៉េឡុស៏
022357២២៣៥៧ គ.ម (៨៦៣២ ម៉ាយ ក.) 1517586215,175,862 1 182312201823-12-20[៧]
Michoacán
មីឈ័រកាន
Michoacán de Ocampo
មីឈ័រកាន ដេ អុកាមពោ
Michoacán en México.svg Coat of arms of Michoacan.svg Morelia
ម៉ុរ៉េលីយ៉ា
Morelia
ម៉ុរ៉េលីយ៉ា
058643៥៨៦៤៣ គ.ម (២២៦៤២ ម៉ាយ ក.) 043510374,351,037 5 182312221823-12-22[៧]
Morelos
ម៉ុរ៉េឡុស៏
Morelos
ម៉ុរ៉េឡុស៏
Morelos en México.svg Coat of arms of Morelos.svg Cuernavaca
ក្វេរ៏ណាបាកា
Cuernavaca
ក្វេរ៏ណាបាកា
004893៤៨៩៣ គ.ម (១៨៨៩ ម៉ាយ ក.) 017772271,777,227 27 186904171869-04-17[១២]
Nayarit
ណាយ៉ារីត
Nayarit
ណាយ៉ារីត
Nayarit en México.svg Coat of arms of Nayarit.svg Tepic
តេពីក
Tepic
តេពីក
027815២៧៨១៥ គ.ម (១០៧៣៩ ម៉ាយ ក.) 010849791,084,979 28 191701261917-01-26[១៣]
Nuevo León4
នូអេប៊ោ ឡេអ៊ោន
Nuevo León
នូអេប៊ោ ឡេអ៊ោន
Nuevo León en México.svg Coat of arms of Nuevo Leon.svg Monterrey
ម៉ុនតេរេយ
Monterrey
ម៉ុនតេរេយ
064220៦៤២២០ គ.ម (២៤៨០០ ម៉ាយ ក.) 046534584,653,458 15 182405071824-05-07[៧]
Oaxaca
អ៊័រហាកា
Oaxaca
អ៊័រហាកា
Oaxaca en México.svg Coat of arms of Oaxaca.svg Oaxaca de Juárez
អ៊័រហាកា ដេ ហ៊័ររ៉េស៏
Oaxaca de Juárez
អ៊័រហាកា ដេ ហ៊័ររ៉េស៏
093793៩៣៧៩៣ គ.ម (៣៦២១៤ ម៉ាយ ក.) 038019623,801,962 3 182312211823-12-21[៧]
Puebla
ពូអេប្លា
Puebla
ពូអេប្លា
Puebla en México.svg Coat of arms of Puebla.svg Puebla de Zaragoza
ពូអេប្លា ដេ សារ៉ាហ្គោសា
Puebla de Zaragoza
ពូអេប្លា ដេ សារ៉ាហ្គោសា
034290៣៤២៩០ គ.ម (១៣២៤០ ម៉ាយ ក.) 057798295,779,829 4 182312211823-12-21[៧]
Querétaro
កេរ៉េតារោ
Querétaro de Arteaga
កេរ៉េតារោ ដេ អារ៏តេអាហ្គា
Querétaro en México.svg Coat of arms of Queretaro.svg Santiago de Querétaro
សាន់ត្យាហ្គោ ដេ កេរ៉េតារោ
Santiago de Querétaro
សាន់ត្យាហ្គោ ដេ កេរ៉េតារោ
011684១១៦៨៤ គ.ម (៤៥១១ ម៉ាយ ក.) 018279371,827,937 11 182312231823-12-23[៧]
Quintana Roo
គីនតាណា រោ
Quintana Roo
គីនតាណា រោ
Quintana Roo en México.svg Coat of arms of Quintana Roo.svg Chetumal
ឆេទុម៉ាល
Cancún
កានគូន
042361៤២៣៦១ គ.ម (១៦៣៥៦ ម៉ាយ ក.) 013255781,325,578 30 197410081974-10-08[១៤]
San Luis Potosí
សាន លូអ៊ីស៏ ប៉ុតុស៊ី
San Luis Potosí
សាន លូអ៊ីស៏ ប៉ុតុស៊ី
San Luis Potosí en México.svg Coat of arms of San Luis Potosi.svg San Luis Potosí
ទីក្រុង សាន លូអ៊ីស៏ ប៉ុតុស៊ី
San Luis Potosí
ទីក្រុង សាន លូអ៊ីស៏ ប៉ុតុស៊ី
060983៦០៩៨៣ គ.ម (២៣៥៤៦ ម៉ាយ ក.) 025855182,585,518 6 182312221823-12-22[៧]
Sinaloa
ស៊ីណាល័រ
Sinaloa
ស៊ីណាល័រ
Sinaloa en México.svg Coat of arms of Sinaloa.svg Culiacán
គុលីយ៉ាកាន
Culiacán
គុលីយ៉ាកាន
057377៥៧៣៧៧ គ.ម (២២១៥៣ ម៉ាយ ក.) 027677612,767,761 20 183010141830-10-14[១៥]
Sonora2
សុនោរ៉ា
Sonora
សុនោរ៉ា
Sonora en México.svg Coat of arms of Sonora.svg Hermosillo
អេរ៏ម៉ុស៊ីយោ
Hermosillo
អេរ៏ម៉ុស៊ីយោ
179503១៧៩៥០៣ គ.ម (៦៩៣០៦ ម៉ាយ ក.) 026624802,662,480 12 182401101824-01-10[៧]
Tabasco5
តាបាស្គោ
Tabasco
តាបាស្គោ
Tabasco en México.svg Coat of arms of Tabasco.svg Villahermosa
ប៊ីយ៉ាអេរ៏មោសា
Villahermosa
ប៊ីយ៉ាអេរ៏មោសា
024738២៤៧៣៨ គ.ម (៩៥៥១ ម៉ាយ ក.) 022386032,238,603 13 182402071824-02-07[៧]
Tamaulipas4
តាម៉ៅលីប៉ាស៏
Tamaulipas
តាម៉ៅលីប៉ាស៏
Tamaulipas en México.svg Coat of arms of Tamaulipas.svg Ciudad Victoria
ស្យ៉ុដាដ «ទីក្រុង» ប៊ីកទោរ្យ៉ា
Reynosa
រេយនោសា
080175៨០១៧៥ គ.ម (៣០៩៥៦ ម៉ាយ ក.) 032685543,268,554 14 182402071824-02-07[៧]
Tlaxcala
ត្លាក់ស្កាឡា
Tlaxcala
ត្លាក់ស្កាឡា
Tlaxcala en México.svg Coat of arms of Tlaxcala.svg Tlaxcala
ទីក្រុង ត្លាក់ស្កាឡា
Vicente Guerrero
ប៊ីសេនតេ ហ្គេរ៉េរោ
003991៣៩៩១ គ.ម (១៥៤១ ម៉ាយ ក.) 011699361,169,936 22 185612091856-12-09[១៦]
Veracruz
បេរ៉ាគ្រូស៏
Veracruz de
Ignacio de la Llave

បេរ៉ាគ្រូស៏ ដេ អ៊ីហ្គ៏ណាស្យោ ដេ ឡា យ៉ាបេ
Veracruz en México.svg Coat of arms of Veracruz.svg Xalapa
ហាឡាប៉ា
Veracruz
ទីក្រុង បេរ៉ាគ្រូស៏
071820៧១៨២០ គ.ម (២៧៧៣០ ម៉ាយ ក.) 076431947,643,194 7 182312221823-12-22[៧]
Yucatán3
យុកាតាន
Yucatán
យុកាតាន
Yucatán en México.svg Coat of arms of Yucatan.svg Mérida
ម៉េរីដា
Mérida
ម៉េរីដា
039612៣៩៦១២ គ.ម (១៥២៩៤ ម៉ាយ ក.) 019555771,955,577 8 182312231823-12-23[៧]
Zacatecas
សាកាតេកាស៏
Zacatecas
សាកាតេកាស៏
Zacatecas en México.svg Coat of arms of Zacatecas.svg Zacatecas
ទីក្រុង សាកាតេកាស៏
Zacatecas
ទីក្រុង សាកាតេកាស៏
075539៧៥៥៣៩ គ.ម (២៩១៦៦ ម៉ាយ ក.) 014906681,490,668 10 182312231823-12-23[៧]
 1. "INEGI".
 2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named CONAPO
 3. "Calendario de Eventos Cívicos - Febrero".
 4. "Transformación Política de Territorio Norte de la Baja California a Estado 29".
 5. "Secretaria de Educación Publica".
 6. "Secretaria de Educación Publica".
 7. ៧,០០ ៧,០១ ៧,០២ ៧,០៣ ៧,០៤ ៧,០៥ ៧,០៦ ៧,០៧ ៧,០៨ ៧,០៩ ៧,១០ ៧,១១ ៧,១២ ៧,១៣ ៧,១៤ ៧,១៥ ៧,១៦ ៧,១៧ ៧,១៨ "Las Diputaciones Provinciales" (PDF) (in Spanish). p. 15.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 8. "Portal Ciudadano de Baja California".
 9. "Universidad de Colima".
 10. "Erección del Estado de Guerrero".
 11. "Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo".
 12. "Enciclopedia de los Municipios de México".
 13. "Gobierno del Estado de Tlaxcala".
 14. "Gobierno del Estado de Quintana Roo".
 15. "500 años de México en documentos".
 16. "Portal Gobierno del Estado de Tlaxcala".