ចំនួនតេត្រាអែក

ពីវិគីភីឌា

ចំនួនតេត្រាអែក (Tetrahedral Number)មានៈ 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220, 286, 364, 455, 680, 816, 969, ...
រូបមន្តតួទី n របស់ចំនួននេះ៖