ចំនួនថេរត្រីកោណមាត្រពិត

ពីវិគីភីឌា

តារាងចំនួនថេរ[កែប្រែ]

0°: មូលដ្ឋានគ្រឹះ[កែប្រែ]

​មិនកំនត់

3°: ពហុកោណមានជ្រុង៦០[កែប្រែ]

6°: ពហុកោណមានជ្រុង៣០[កែប្រែ]

9°: ពហុកោណមានជ្រុង២០[កែប្រែ]

12°: ពហុកោណមានជ្រុង១៥[កែប្រែ]

15°: ពហុកោណមានជ្រុង១២[កែប្រែ]

18°: ពហុកោណមានជ្រុង១០[កែប្រែ]

21°: ផលបូក 9° + 12°[កែប្រែ]

22.5°: ពហុកោណមានជ្រុង៨[កែប្រែ]

24°: ផលបូល 12° + 12°[កែប្រែ]

27°: ផលបូក 12° + 15°[កែប្រែ]

30°:ពហុកោណមានជ្រុង៦[កែប្រែ]

33°: ផលបូក 15° + 18°[កែប្រែ]

36°: ពហុកោណមានជ្រុង៥[កែប្រែ]

39°: ផលបូក 18°+ 21°[កែប្រែ]

42°: ផលបូក 21° + 21°[កែប្រែ]

45°: ការេ[កែប្រែ]

60°: ត្រីកោណ[កែប្រែ]

ចំនាំ[កែប្រែ]

ការប្រើប្រាស់ចំពោះចំនួនថេរ[កែប្រែ]

មាឌនៃសូលីតដែលបង្កើតដោយពហុកោណមានជ្រុង៥(បញ្ចកោណ) ហើយ ជាប្រវែងនៃជ្រុងរបស់បញ្ចកោណ

សំដែងដោយ

ដោយប្រើ

វាក្លាយទៅជា