ចំនួនអាកស៊ីម៉ែដ

ពីវិគីភីឌា

[<}[ចំនួនអាកស៊ីម៉ែ√tq (សូមកុំច្រលំជាមួយថេរអាកស៊ីម៉ែដ៖ ពី) ជាចំនួនគ្មានខ្នាត​ប្រើនៅក្នុងមេកានិចនៃសន្ទនីយ៍ សំរាប់សំគាល់ចលនារបស់អង្គធាតុមួយនៅក្នុងសន្ទនីយ៍ ដែលបណ្ដាលមកពីភាពខុសគ្នានៃដង់ស៊ីតេរបស់វា។ ហេតុនេះចលនានោះវាអាស្រ័យ​នឹងកំលាំងទំនាញផែនដី កំលាំងនិចលភាព និងកំលាំងស្អិត។

ចំនួននេះយកឈ្មោះតាមគណិតវិទូនិងវិស្វករសញ្ជាតិក្រិចលោក អាកស៊ីម៉ែដ

យើងកំនត់ចំនួនអាកស៊ីម៉ែដ​ដោយរូបមន្ត៖

ដែល

  • g - សំទុះទំនាញផែនដី (9.81 m/s²)
  • ρl - ម៉ាស់មាឌរបស់សន្ទនីយ៍ ()
  • ρ - ម៉ាស់មាឌរបសអង្គធាតុ ()
  • μ - ភាពស្អិត ស៊ីនេទិចរបស់សន្ទនីយ៍ ()
  • Lc - ប្រវែងសំគាល់របស់អង្គធាតុ (m)