ច្បាប់រដ្ឋបាល

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាលសាធារណៈគឺអ្វីៗដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើជូនប្រជារាស្ត្រដោយមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ឡើយ។ រដ្ឋាភិបាលធ្វើរួមមាន៖ ការជីកព្រិល ការកំចាត់មូស ប្រមូលសំរាម ការពន្លត់អគ្គីភ័យ

សរុបមក គ្មានច្បាប់រដ្ឋបាលទេ។ កុំចូលចិត្តឆ្ងល់អ្វីដែលមិនមានពេក។😚